Proiecte de hotarari 2008

Home

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL

COMUNEI GAVOJDIA

- 2008 -

 

 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 22.12.2008

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 17.12.2008

HOTĂRÂRE privind acordarea tichetelor cadou cu ocazia Crăciunului pentru personalul Şcolii cu clasele I-VIII Gavojdia

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

HOTĂRÂRE privind stabilirea unor taxe locale la nivelul comunei Găvojdia pentru anul 2009

HOTĂRÂRE privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2009

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 9.12.2008

Privind probarea documentatiei in vederea accesarii Fondurilor Structurale pe Masura 322; Proiect integrat „Modernizare DC 131 Gavojdia-Sălbăgel şi străzi, construire Azil de bătrâni, renovare sediul Primăriei, renovare şi reabilitare Cămin cultural, extindere reţea canalizare în comuna Gavojdia judeţul Timiş 

Privind nominalizarea responsabilului de investitie proiect integrat , masura 322, Fonduri Structurale:„Modernizare DC 131 Gavojdia-Sălbăgel şi străzi, construire Azil de bătrâni, renovare sediul Primăriei, renovare şi reabilitare Cămin cultural, extindere reţea canalizare în comuna Gavojdia judeţul Timiş 

Rectificarea bugetului local pe anul 2008

Privind predarea imobilului in care functioneaza Gradinita cu program normal catre MECT

Privind aprobarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii „Asfaltare DC 131 Gavojdia – Sălbăgel 2 km”

Privind asocierea comunei GAVOJDIA cu municipiile ,orasele si comunele din judetul Timis pentru infiintarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş

Modificarea statului de funcţii al serviciilor autofinanţate din cadrul Primăriei Gavojdia

Rectificarea bugetului local pe anul 2008

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 29.10.2008

Rectificarea bugetului local pe anul 2008

Stabilirea tarifului pentru servicii de salubrizare începând cu 1.10.2008

Aprobarea vânzării către SC AGRO-ROMARCHI SRL a terenului aferent construcţiilor proprietatea acesteia, înscris în CF nr.1603 Găvojdia nr.top.241/c/1/b/2/1 în suprafaţă de 33.428 mp din domeniul privat al comunei

Consumul lunar de carburanţi pentru efectuarea transportului de elevi în comună

Alocarea unei sume lunare pentru acoperirea cheltuielilor cu activităţile sportive din comună

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 20.10.2008

Stabilirea suprafeţelor pentru care nu se plăteşte taxă de păşunat

Aprobarea documentaţiei de atribuire a achiziţiei publice – Execuţia şi recepţia lucrărilor „Înlocuire tâmplărie ferestre şi uşi la Şcoala cu clasele I-VIII Gavojdia”

Rectificarea bugetului local pe anul 2008

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 29.09.2008

Actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr.24/2007 – privind inregistrarea  vehiculelor care circula pe drumurile  publice altele decat cele supuse inmatricularii

Aprobarea documentaţiei de atribuire a achiziţiei publice – Execuţia şi recepţia lucrărilor „Întreţinere şi ameliorare păşune comunală Gavojdia”

Rectificarea bugetului local pe anul 2008

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 9.09.2008

Aprobarea cofinanţării din bugetul local al comunei Gavojdia a Proiectului „BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ MODEL TIP 2 ÎN COMUNA GAVOJDIA JUD.TIMIŞ”

Aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului "BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA MODEL TIP 2" COM.GAVOJDIA, JUD. TIMIS precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

Stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2009

Rectificarea bugetului local pe anul 2008

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 5.08.2008

Constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „TIMIŞ”

Rectificarea bugetului local pe anul 2008

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 23.07.2008

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL GAVOJDIA

Constituirea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Găvojdia

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 26.06.2008

Alegerea viceprimarului comunei Gavojdia

Alegerea preşedintelui de şedinţă

Declararea constituirii Consiliului Local

Validarea alegerii consilierilor locali

Alegerea comisiei de validare

Rectificarea bugetului local pe anul 2008

Aprobarea combaterii ciorilor din parcul Căminului cultural Jena

Predarea imobilului în care funcţionează Şcoala cu clasele I-VIII Gavojdia în administrarea Inspectoratului Şcolar Timiş pe perioada efectuării unor lucrări de modernizare şi reabilitare

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Colectarea pre-selectivă a deşeurilor menajere şi staţie de sortare deşeuri în comuna Gavojdia judeţul Timiş”

Acceptul donaţiei unei sume de bani din partea SC Campo doro SRL Oloşag

Aprobarea unor sume pentru acordarea de cadouri cu ocazia sărbătorilor de Paşti pentru copiii din comună

Aprobarea cofinanţării Proiectului „Colectarea şi transportul deşeurilor în comunele Gavojdia, Criciova, Nădrag, Ştiuca judeţul Timiş”

Aprobarea Studiului de fezabilitate „Colectarea pre-selectivă a deşeurilor menajere şi staţie de sortare deşeuri în comuna Gavojdia judeţul Timiş”

Aprobarea Studiului de fezabilitate „Colectarea şi transportul deşeurilor în comunele Gavojdia, Criciova, Nădrag, Ştiuca judeţul Timiş”

Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Local Gavojdia, Consiliul Local Criciova, Consiliul Local Nădrag şi Consiliul Local Ştiuca

Aprobarea documentaţiei de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă  din comuna Găvojdia

Aprobarea dezmembrării parcelei înscrise în CF nedef.193 Găvojdia nr.cadastral Ps 1136

Aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare Gavojdia Est”

Transformarea postului de muncitor calificat VI în post de şofer în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gavojdia

Rectificarea bugetului local pe anul 2008

Aprobarea documentaţiei pentru concesionarea terenului din CF ned.194 Găvojdia nr.cadastral PS 564, din intravilanul extins al comunei

Atribuirea în folosinţă gratuită temporară a unei locuinţe doamnei Uleru Lenuţa

Rectificarea bugetului local pe anul 2008

Aprobarea Studiului de fezabilitate „Construcţie bază sportivă – teren de fotbal” în localitatea Gavojdia judeţul Timiş

Rectificarea bugetului local pe anul 2008

Aprobarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu apă Gavojdia”

Aprobarea bugetului local pe anul 2008

Aprobarea Studiului de fezabilitate „Modernizare/reabilitare Grădiniţă Gavojdia”

Aprobarea Studiului de fezabilitate „Modernizare/reabilitare Şcoala Lugojel”

Aprobarea Studiului de fezabilitate „Modernizare/reabilitare Grădiniţă Lugojel”

Colaborarea cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş în vederea realizării unor lucrări edilitare locale

Aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi funcţiilor publice ale aparatului de specialitate al primarului comunei Găvojdia

Aprobarea Devizului general recalculat al obiectivului de investiţie „Alimentare cu apă în Gavojdia, Jena şi Sălbăgel, canalizare în Gavojdia jud.Timiş”

Aprobarea promovării unor proiecte de interes local în anul 2008

Aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare Gavojdia

Aprobarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrării „Instalaţie încălzire centrală cu combustibil solid la Şcoala cu clasele I-VIII Găvojdia”

Prelungirea contractului de închiriere  nr. 3566/26.11.2003 încheiat cu PF Ernest Valocsik Ileana pentru spaţiul în suprafaţă de 36 mp din Găvojdia CF 526 nr.top. 94/a/2/1

Aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2008

Aprobarea Studiului de fezabilitate „Modernizare/reabilitare Şcoala şi Grădiniţa Jena”

Aprobarea Studiului de fezabilitate „Modernizare/reabilitare Şcoala Sălbăgel”

Aprobarea Studiului de fezabilitate „Modernizare/reabilitare Şcoala Gavojdia”

Aprobarea Studiului de fezabilitate „Construcţie Grădiniţă localitatea Sălbăgel”

Aprobarea Studiului de fezabilitate „Reabilitare Cămin cultural Gavojdia”

Aprobarea transferului unei sume din fondul de rulment în bugetul local

Modificarea art.6 cap.III din Hotărârea Consiliului Local nr.58/14.12.2007 privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2008

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 3163 DIN 22.12.2008

 

 

 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 22.12.2008

 

 

            Încheiat azi 22.12.2008 , cu ocazia şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local Găvojdia.

            In urma Dispoziţiei primarului nr.753/19.12.2008 s-a convocat Consiliul Local al comunei Găvojdia în şedinţă extraordinară, în următoarea componenţă:

-          ŢÎRU PETRICĂ-CORIOLAN – consilier local PD-L

-          POPA PETRU-TRANDAFIR – consilier local PD-L

-          BLIDARIU EMIL-NICOLAE – consilier local PD-L

-          CONSTANTIN CRISTIAN – consilier local PSD

-          IACOB DIMITRIE – consilier local PSD

-          DUMITRAŞCU DORU-PETRU – consilier local PD-L

-          MATEAŞ IOAN – consilier local  PD-L

-          BANCU DĂNUŢ – consilier local PNL

-          AVRAM PETRU – consilier local independent

-          ANDREI CORNEL – consilier local PD-L

-          ZGRIBA IOAN – consilier local PD-L

La şedinţă participă domnul primar Stoica Dănuţ şi doamna contabilă Lăzărescu Diana.

La apelul nominal au fost prezenţi  toţi cei 11 consilieri.

Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Andrei Cornel.

Se supune la vot procesul-verbal al şedinţei anterioare, pus la dispoziţia consilierilor prin grija secretarului. Procesul-verbal  este aprobat în unanimitate.

Ordinea de zi propusă este următoarea:

1.      Rectificarea bugetului local pe anul 2008.

Preşedintele de şedinţă întreabă dacă mai sunt de introdus puncte pe ordinea de zi.  

Ordinea de zi în forma prezentată  este supusă la vot şi aprobată cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 1 înscris pe ordinea de zi: rectificarea bugetului local pe anul 2008. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul doamnei contabile, care spune că s-au primit 24 mii lei prin hotărârea Consiliului Judeţean Timiş pentru proiecte, sumă ce a fost repartizată la capitolul alimentare cu apă, pentru lucrările realizate la gospodăria de apă Jena.  

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Nemaifiind alte probleme de discutat, preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             SECRETAR                                   

                CORNEL ANDREI                                                                 LENUŢA MOICA                     

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

 

 

 

 HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

 

 

            Ţinându-se seama de referatul contabilei Primăriei comunei Găvojdia nr.3160/19.12.2008, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local       

            În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.273/2006 – privind finanţele publice locale şi Legii nr.82/1991 – legea contabilităţii , republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale OUG nr.43/2008

            În conformitate cu art. 36 alin.4 lit.a) şi art.45 alin.1 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

            Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2008 , după cum urmează:

            - Venituri: Total                                                                                      + 24 mii lei

                      - cap.04.02.04 – sume alocate pt.echilibrare buget local                       + 24 mii lei

                                               

            - Cheltuieli: Total                                                                                    + 24 mii lei

                        - cap.70.02.71 – servicii dezvoltare – chelt.capital

alimentare cu apă                                                          + 24 mii lei

                       

            Art.2  - Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţia Prefectului -  Judeţul Timiş

-          D.G.F.P. Timiş

-          Consiliului Judeţean Timiş

-          Departamentului contabilitate al Primăriei

-          Se face publică prin afişare

 

           

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                   CORNEL ANDREI

                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                           SECRETAR

                                                                                                     LENUŢA MOICA

 

 

 

 

GAVOJDIA, 22.12.2008

NR.41

 


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR.  DIN 18.12.2008

 

 

 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 17.12.2008

 

 

 

            Încheiat azi 17.12.2008 , cu ocazia şedinţei publice ordinare a Consiliului Local Găvojdia.

            In urma Dispoziţiei primarului nr.751/12.12.2008 s-a convocat Consiliul Local al comunei Găvojdia în şedinţă ordinară, în următoarea componenţă:

-          ŢÎRU PETRICĂ-CORIOLAN – consilier local PD-L

-          POPA PETRU-TRANDAFIR – consilier local PD-L

-          BLIDARIU EMIL-NICOLAE – consilier local PD-L

-          CONSTANTIN CRISTIAN – consilier local PSD

-          IACOB DIMITRIE – consilier local PSD

-          DUMITRAŞCU DORU-PETRU – consilier local PD-L

-          MATEAŞ IOAN – consilier local  PD-L

-          BANCU DĂNUŢ – consilier local PNL

-          AVRAM PETRU – consilier local independent

-          ANDREI CORNEL – consilier local PD-L

-          ZGRIBA IOAN – consilier local PD-L

La şedinţă participă domnul primar Stoica Dănuţ, doamna contabilă Lăzărescu Diana şi domnul Andrei Dănuţ – referent în cadrul compartimentului de taxe şi impozite.

La apelul nominal au fost prezenţi  toţi cei 11 consilieri.

Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Ioan Zgriba.

Se supune la vot procesul-verbal al şedinţei anterioare, pus la dispoziţia consilierilor prin grija secretarului. Procesul-verbal  este aprobat în unanimitate.

Ordinea de zi propusă este următoarea:

1.      Acordarea tichetelor cadou pentru personalul Şcolii cu clasele I-VIII Gavojdia.

2.      Rectificarea bugetului local pe anul 2008.

3.      Stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2009 conform Codului fiscal.

4.      Stabilirea altor taxe locale la nivelul anului 2009 la nivelul comunei Gavojdia

5.      Diverse.

Preşedintele de şedinţă întreabă dacă mai sunt de introdus puncte pe ordinea de zi. Nu sunt alte puncte de introdus pe ordinea de zi.  

Ordinea de zi în forma prezentată  este supusă la vot şi aprobată cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 1 înscris pe ordinea de zi: acordarea tichetelor cadou pentru personalul Şcolii cu clasele I-VIII Gavojdia. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că din bugetul local – venituri proprii pot fi suportate cheltuielile cu tichetele cadou pentru personalul Şcolii cu clasele I-VIII cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, cu condiţia ca fiecare angajat să-şi îndeplinească cu profesionalism atribuţiile de serviciu, de acest lucru depinzând şi acordarea acestor tichete pe viitor. Sunt 27 de angajaţi, iar valoarea tichetelor cadou este de 350 lei/persoană.

Ia cuvântul domnul consilier Petrică Ţîru şi spune că pe viitor să fie înştiinţată conducerea Şcolii Gavojdia pentru a chema la şedinţele consiliului de administraţie al şcolii şi un reprezentant al comisiei pentru învăţământ din cadrul Consiliului Local, pentru a putea discuta anumite probleme pe care le ridică cetăţenii comunei faţă de procesul de învăţământ din şcoală.

Se înscris la cuvânt domnul consilier Iacob Dimitrie şi spune că, întrucât şedinţele Consiliului Local sunt publice, ar fi trebuit să participe la şedinţă şi un reprezentant al Şcolii Gavojdia pentru a lua la cunoştinţă problemele ridicate.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: rectificarea bugetului local pe anul 2008. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul doamnei contabile, care spune că trebuie suplimentate prevederile bugetare la următoarele capitole: administraţie – cheltuieli materiale + 10 mii lei, învăţământ – cheltuieli materiale + 10 mii lei şi învăţământ – tichete cadou + 10 mii lei.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru 2009 conform Codului fiscal. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului Andrei Dănuţ, care spune că pentru anul 2008 taxele şi impozitele au fost majorate aproximativ cu 20% conform Codului fiscal. Propunerile au fost înaintate prin referat comisiilor de specialitate.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: stabilirea altor taxe locale la nivelul comunei Gavojdia pentru anul 2009. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului Andrei Dănuţ, care spune că se propune majorarea taxelor speciale faţă de anul 2008, această majorare fiind necesară, ţinând cont că acestea nu au mai fost majorate din 2006. Aceste taxe sunt:

a)  – taxe închirieri şi concesionări:

                         - închiriere clădiri persoane fizice                              0,38 lei/mp/lună

                         - închirieri clădiri persoane juridice                            4.5 lei/mp/lună

                         - concesionări teren intravilan persoane fizice           0,2 lei/mp/an

                         - concesionări teren extravilan persoane fizice          0,01 lei/mp/an

                         - concesionări teren extravilan persoane juridice       0,03 lei/mp/an

                         - concesionare teren intravilan persoane juridice       0,4 lei/mp/an

                         - concesiune construcţii extravilan                             6 lei/mp/an

b)      – alte taxe:

-          taxă închiriere cămine culturale: 150 lei/zi

-          taxă acord principiu emitere de către CJT a autorizaţiei de construire şi a certificatului de urbanism sau alte tipuri de acorduri/avize:

                              - persoane fizice: 50 lei

                              - persoane juridice: 500 lei

-          taxă închiriere tractor cu remorcă: 50 lei/oră

-          taxă ambulant: 15 lei/zi

-          taxă viză anuală autorizaţie PF/AF: 100 lei/an

  Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: diverse. Se înscrie la cuvânt domnul consilier Iacob Dimitrie şi spune că la Lugojel la locul unde este amenajată groapa de gunoi este foarte multă mizerie, mult gunoi aruncat pe lângă groapă pe câmp aproximativ 50 m în jurul gropii de gunoi. Domnul primar spune că se va ocupa domnul viceprimar, care va solicita un utilaj de la SC Albix SRL sau SC Icim SRL , care să împingă gunoaiele în groapă , iar muncitorii de la Primărie vor face curăţenie.

Nemaifiind alte probleme de discutat, preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             SECRETAR                                   

                IOAN ZGRIBA                                                                       LENUŢA MOICA                     

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea tichetelor cadou cu ocazia Crăciunului pentru personalul Şcolii cu clasele I-VIII Gavojdia

 

 

 

            Având în vedere referatul contabilităţii nr.3098/12.12.2008 prin care se propune acordarea tichetelor cadou pentru personalul Şcolii cu clasele I-VIII Gavojdia

            În temeiul prevederilor Legii nr.193/2006 – privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, a prevederilor HG nr.1317/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.193/2006 - privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, precum şi art.24 din OUG nr.37/2008 – privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar  

            În conformitate cu prevederile art.36 alin.6 lit.b) şi art.45 din Legea nr.215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată

 

            Consiliul Local al comunei Gavojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – Se aprobă acordarea tichetelor cadou pentru personalul Şcolii cu clasele I-VIII Gavojdia, cu ocazia sărbătorii Crăciunului.

            Art.2 – Valoarea tichetelor cadou este de 350 lei/persoană şi se suportă în totalitate din veniturile proprii ale bugetului local al comunei Gavojdia.

            Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-          Compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei

-          Şcolii cu clasele I-VIII Gavojdia

-          Se face publică prin afişare

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                     IOAN ZGRIBA

                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                         SECRETAR

                                                                                                      LENUŢA MOICA

 

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

 

 HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

 

            Ţinându-se seama de referatul contabilei Primăriei comunei Găvojdia nr.3097/12.12.2008, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local       

            În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.273/2006 – privind finanţele publice locale şi Legii nr.82/1991 – legea contabilităţii , republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale OUG nr.43/2008

            În conformitate cu art. 36 alin.4 lit.a) şi art.45 alin.1 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

            Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2008 , după cum urmează:

            - Venituri: Total                                                                                      + 30 mii lei

                      - cap.36.02.50 – diverse venituri                                                   + 30 mii lei

                                               

            - Cheltuieli: Total                                                                                    + 30 mii lei

                        - cap.51.02.20 - cheltuieli materiale administraţie                       + 10 mii lei

                        - cap.65.02.20 – cheltuieli materiale învăţământ                         + 10 mii lei

                        - cap.65.02.57.02.04 – învăţământ – ajutoare – tichete cadou  + 10 mii lei

           

Art.2  - Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţia Prefectului -  Judeţul Timiş

-          D.G.F.P. Timiş

-          Consiliului Judeţean Timiş

-          Departamentului contabilitate al Primăriei

-          Se face publică prin afişare

 

           

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

                         IOAN ZGRIBA

                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                           SECRETAR

                                                                                                     LENUŢA MOICA

 

 

 

 

 

GAVOJDIA, 17.12.2008

NR. 37

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

 

  HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor taxe locale la nivelul comunei Găvojdia pentru anul 2009

 

 

            Având în vedere necesitatea suplimentării veniturilor proprii pentru anul 2009

            Ţinându-se seama de referatul referentului taxe şi impozite nr.3100/12.12.2008 şi avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Găvojdia

            În conformitate cu art.45 din Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

            Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – Se instituie următoarele taxe locale la nivelul comunei Găvojdia pentru anul 2009:

a)      – taxe închirieri şi concesionări:

                         - închiriere clădiri persoane fizice                              0,38 lei/mp/lună

                         - închirieri clădiri persoane juridice                            4.5 lei/mp/lună

                         - concesionări teren intravilan persoane fizice           0,2 lei/mp/an

                         - concesionări teren extravilan persoane fizice          0,01 lei/mp/an

                         - concesionări teren extravilan persoane juridice       0,03 lei/mp/an

                         - concesionare teren intravilan persoane juridice       0,4 lei/mp/an

                         - concesiune construcţii extravilan                             6 lei/mp/an

b)      – alte taxe:

-          taxă închiriere cămine culturale: 150 lei/zi

-          taxă acord principiu emitere de către CJT a autorizaţiei de construire şi a certificatului de urbanism sau alte tipuri de acorduri/avize:

                              - persoane fizice: 50 lei

                              - persoane juridice: 500 lei

-          taxă închiriere tractor cu remorcă: 50 lei/oră

-          taxă ambulant: 15 lei/zi

-          taxă viză anuală autorizaţie PF/AF: 100 lei/an

               Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-          Primarului comunei

-          Compartimentului contabilitate al Primăriei

-          Se face publică prin afişare

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                             IOAN ZGRIBA

                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                     SECRETAR

                                                                                                                  MOICA LENUŢA

 

 

 

 

                         GĂVOJDIA, 17.12.2008

                         NR.40

 


ROMANIA                                                                                             

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

 

 

 

  HOTĂRÂRE

privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2009

 

            Având în vedere referatul compartimentului taxe-impozite nr.3099/12.12.2008 şi Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local  

            În temeiul prevederilor Titlului IX din Legea 571/2003 – privind Codul fiscal şi Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003

            În conformitate cu art.45 alin.1 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, modificată, republicată

 

            Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

 

CAPITOLUL I

Impozitul pe clădiri

 

            Art.1 – (1)În cazul persoanelor fizice , impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii.

            (2) Valoarea impozabilă a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei construite a clădirii (mp) cu valoarea corespunzătoare din tabelul următor:

Nr

Felul si destinatia cladirilor

Valoarea

Impozabila**),

crt

si ale altor contructii

Nivelurile

Indexate

 

Impozabile

Pentru anul

2009 –lei/mp-

 

 

Cu instalatii de

Fara instalatii de

 

 

Apa,canalizare,

apa,canalizare,

 

 

Electrice,incalzire

Electrice,incalzire

0

1

2

3

1

Cladiri a)cu peretii sau cadre

 

 

 

De beton armat,din caramida

802

476

 

Arsa,piatra naturala sau din

 

 

 

Alte materiale asemanatoare

 

 

2

Cladiri cu peretii din  lemn,caramida

 

 

 

nearsa,valatuci,paianta

218

136

 

Si alte mater.asemanatoare

 

 

3

Constructii anexe,corpului  

 

 

 

 principal al unei cladiri

 

 

 

Avand pereti din beton

 

 

 

din caramida arsa piatra sau

 

 

 

alte materiale asemanatoare

136

 

122

 

4

Constructii anexe,corpului  

 

 

 

pereti din lemn din caramida nearsa ,valatici sipci sau alte materiale asemanatoare

81

 

54

 

A

Cladire cu cadre din beton armatsau cu pereti exteriori din caramidaarsa sau din orice materiale rezultate in urma  unui tratament termic si /sau chimic

802

476

B

 

 

 

 

 

Cladire cu pereti exteriori din lemn,din piatra naturala ,din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse  unui tratament termic si /sau chimic

218

136

C

Cladire anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa saudin orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si /sau chimic

136

122

 

(2)Incepand cu data de 01.01.2008,pentru cladirile  proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ –teritoriale,concesionate inchiriate date în administrare ori in folosinta, dupa caz,care reprezinta   sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor titularilor dreptului de administrare sau de folosinta,dupa caz,in conditii similare impozitului pe cladiri

(3)Pentru determinarea suprafetei construite desfasurata, in cazul cladirilor care nu pot fi, efectiv masurate pe conturul exterior, asupra suprafetei utile se aplica coeficientul de transformare de 1,20.

(4)Valoarea impozabila se reduce in raport cu perioada in care au fost realizate dupa cum urmeaza:

               -construite inainte de anul 1950, inclusiv=reducere 20%

               -construite intre anii 1951-1977,             =reducere  10%

         Art.2. (1) Impozitul pe cladiri in cazul contribuabililor persoane fizice, se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile a cladirii.

                   (2) In cazul contribuabililor persoane fizice care detin mai multe cladiri cu destinatia de locuinte, impozitul pe cladiri se majoreaza dupa cum urmeaza:

a)      cu 15% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

b)      cu 50% pentru cea de-a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

c)      cu 75% pentru cea de-a treia cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

d)     cu 100% pentru cea de-a patra cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.

           (3) Ordinea numerica a proprietarilor se determina in raport de anul dobandirii cladirilor, indiferent sub ce forma, rezultat din documentele care atesta calitatea de proprietar.

 

Art.3 (1) Impozitul pe cladiri, in cazul contribuabililor persoane juridice, se calculeaza prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea acestora, conform prevederilor legale in vigoare .

         (2) In cazul unei  cladiri care  nu a fost reevaluata in ultimi trei anii, cota impozitului pe cladiri este stabilita de consiliul local 10% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii,inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice pana la sfirsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare

         (3) La determinarea impozitului pe cladiri in cazul contribuabililor persoane juridice, se au in vedere atat cladirile aflate in functiune, cat si cele in rezerva sau in conservare.

 

Art.4. Nu sunt supuse impozitului pe cladiri:

a)      cladirile institutiilor publice, cu exceptia incintelor acestora folosite pentru activitati economice.

b)      Monumentele istorice, de arhitectura si arheologie, muzeele si casele memoriale.

c)      Lacasurile de cult apartinad cultelor religioase recunoscute de lege.

d)     Cladirile institutiilor de invatamant preuniversitar si universitar, autorizate provizoriu sau acreditate.

e)      Cladirile aflate in domeniul public si privat al  statului, administrate de R.A.Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat si de R.A.Locato.

f)       Constructii si amenajari funerare din cimitire.

g)      Constructii speciale: sonde de titei,gaze,sare: statii de trasformare si de conexiuni precum si cladirile si constructiile speciale anexe ale acestora, posturi de trasformare, retele aeriene de transport si distribuire a energiei electrice, precum si stalpii aferenti acestora, cabluri sbterane de trasport si distributie, instalatii electrice de forta; retele de canalizare si retele de telecomunicatii subterane si aeriene pe suport propriu; cantoane pentru interventii la apararea impotriva inundatiilor; poduri,viaducte,diguri, apeducte,tuneluri,conducte de termoficare; terasamente,altele de natura similara cu avizul consiliilor locale.

 

CAPITOUL II

Impozitul pe teren

 

Art.5- (1) Impozitul pe teren in intravilan se calculeaza in lei/mp astfel zona D rang V pentru intreaga comuna.

          (2) Se stabileşte pentru anul 2009 un impozit de 0,01 lei/mp scazandu-se suprafata construita la sol a cladirilor.

Art.6.- (1)Impozitul pe terenurile amplasate in intravilan-orice alta categorie de folosinta dacat cea de terenuri cu constructii  se stabileşte zona C pentru întreaga comună, astfel:

           1. Teren arabil   ………………………150 lei/ha         

             2. Păşune  …………………………….11 lei/ha                     

             3. Fâneaţă  ……………………………11 lei/ha                     

             4. Vie …………………………………20 lei/ha        

                       5. Livezi ……………………………. .. 25 lei/ha       

                       6. Paduri  si terenuri forestiere….……. 13 lei/ha

             7. Terenuri cu ape………………………6 lei/ha

            

(2)   Pentru terenurile  proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ –teritoriale,concesionate inchiriate date I administrare ori in folosinta, dupa caz,care reprezinta   sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor titularilor dreptului de administrare sau de folosinta,dupa caz,in conditii similare impozitului pe teren

 

Art.6 - În cazul unui teren situat în extravilan , se stabileşte impozitul pe teren în lei/ha, clasa de calitate III, zona C, după cum urmează :

           

Nr.

crt

Zona

Categoria de folosinta

 

 0

1

C

1

Teren cu constructii

26

2

Arabil

38

3

Pasune

19

4

Faneata

19

5

Vie pe rod ,alta decat cea prevazuta la nr.crt. 6. 1

48

6

Livada pe rod ,alta decat cea  prevazuta la nr.crt.6.1

48

6.

Livada pana la intrarea pe rod

x

7

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera cu exceptia celui prevazut  la nr. crt.7.1

28

7.

Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie

x

8

Teren cu apa ,altul decat cel cu amenajari piscicole

4

8.

 

 

Teren cu amenajari piscicole

28

 

 

9

Drumuri si cai ferate

 

x

 

10

Neproductiv

x

 

 

 

 

 

          Art.7. Nu sunt supuse impozitului pe teren:

a)      terenurile cu constructii, numai pentru suprafata construta la sol a cladirilor.

b)      Terenurile apartinand cultelor religioase recunoscute de lege si unitatile locale ale acestora cu personalitate juridica.

c)       Terenurile cimitirelor.

d)     Terenurile institutiilor de invatamant preuniversitar.

e)      Terenurile aflate in proprietatea, administrarea sau in folosinta institutiilor publice.

f)       Terenurile degradate si poluate, incluse in perimetru de ameliorare pe timpul cat dureaza ameliorarea lor.

        

          Art.8. Nu se datoreaza taxa pe teren pentru:

a)      unitatile de trasport feroviar

b)      terenurile aflate in administrarea sau in folosinta institutiilor publice.

c)      Terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura.

g)      Terenurile degradate si poluate, incluse in perimetru de ameliorare pe timpul cat dureaza ameliorarea lor.

 

 

CAPITOLUL III

TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

 

Art.9 – (1)Taxa asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica inmatriculate de pesoane fizice sau juridice se calculeaza în funcţie de capacitatea cilindrică a acestora , prin înmulţirea fiecărui 500 cmc sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare , astfel:

a.       Motorete,scutere,motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cmc inclusiv : 8 lei fractiune de 200 cmc

 

              b. autoturisme cu  capacitatea cilindrica   intre 1601cmc si 2000 cmc inclusiv : 18  lei fractiune de 200 cmc

 

              c. autoturisme cu  capacitatea cilindrica   intre 2001 cmc si 2600 cmc inclusiv : 36 lei fractiune de 200 cmc

 

              d. autoturisme cu  capacitatea cilindrica   intre 2601 cmc si 3000 cmc inclusiv : 72 lei fractiune de 200 cmc

 

   e. autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cmc : 144 lei fractiune de 200   cmc

 

              f. autobuze, autocare,microbuze : 24 lei fractiune de =200 cmc

 

              g.alte autovehicole  cu masa totala  maxim autorizata de pana la 12 tone inclusiv:

precum si autoturismele de teren din productia interna : 30 lei fractiune de 200 cmc

 

              h.tractoare inmatriculate : 18 lei fractiune de 200 cmc

 

            (2) În cazul unui ataş , taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele , motoretele şi scuterele respective.

 

ART.10- Nivelul impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art.263 ali. 4 din Legea nr.571/2003 privind Codul  fiscal

                  Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai  mare de 12 tone

 

 

 

 

 

 

 

 

Impozitul,in  lei

 

Impozitul,in lei,

            NUMARUL AXELOR

pentru vehiculele

pentru vehiculele

          SI MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA

angajate exclusiv

angajate in

 

 

 

in operatiunile

 

operatiunile

 

 

 

de transport intern

de transport intern

 

 

 

 

si international

 

 

 

 

 

 

 

 

Vehicule

Vehicule

Vehicule

Vehicule

 

 

cu sistem

cu alt

cu sistem

cu alt

 

 

de suspensie

sistem

de suspensie

sistem de

 

 

pneumatica

de

pneumatica

suspensie

 

 

sau un

suspensie

sau un

 

 

 

echivalent

 

ehivalent

 

 

 

recunoscut

 

recunoscut

 

I

Vehicule cu doua axe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai putin de 12 tone,

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

13 tone

0

86

0

122

 

2.Masa nu mai putin de 13 tone,

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

14 tone

86

238

122

338

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Masa nu mai putin de

 

 

 

 

 

14 tone dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

15 tone

238

334

338

476

 

4.Masa nu mai putin de 15 tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

18 tone

334

756

476

1079

II

Vehicule cu 3 axe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai putin de 15 tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

17 tone

86

150

122

214

 

2.Masa nu mai putin de 17 tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

19 tone

150

306

214

437

 

3.Masa nu mai putin de 19 tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

21 tone

306

397

437

568

 

4.Masa nu mai putin de 21 de tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

23 de tone

397

612

568

875

 

5.Masa nu mai putin de 23 de tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

25 de tone

612

951

875

1358

 

6.Masa nu mai putin de 25 de tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

26 de tone

612

951

875

1358

III

Vehicule cu 4 axe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Masa nu mai putin de 23 de tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

25 de tone

397

403

568

690

 

2.Masa nu mai putin de 25 de tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

27 de tone

403

629

575

898

 

3.Masa nu mai putin de 27 de tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

29 de tone

629

998

898

1426

 

4.Masa nu mai putin de 29 de tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

31 de tone

998

1480

1426

2114

 

5.Masa nu mai putin de 31 de tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

32 tone

998

1481

1426

2114

 

In cazul unei combinatii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfa

 

cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone,impozitul pe mijloacele de

 

trasporteste egala  cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)de transport marfa cu masa

 

totala maxima autorizata marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone.

 

 

 

 

 

 

 

 

Impozitul,in  lei

 

Impozitul,in lei,

            NUMARUL AXELOR

pentru vehiculele

pentru vehiculele

          SI MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA

angajate exclusiv

angajate in

 

 

 

in operatiunile

 

operatiunile

 

 

 

de transport intern

de transport intern

 

 

 

 

si international

 

 

 

 

 

 

 

 

Vehicule

Vehicule

Vehicule

Vehicule

 

 

cu sistem

cu alt

cu sistem

cu alt

 

 

de suspensie

sistem

de suspensie

sistem de

 

 

pneumatica

de

pneumatica

suspensie

 

 

sau un

suspensie

sau un

 

 

 

echivalent

 

ehivalent

 

 

 

recunoscut

 

recunoscut

 

I

VEHICULE CU 2+1 AXE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai putin de 12 tone,

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

14 tone

0

0

0

0

 

2. Masa nu mai putin de 14 tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

16 tone

0

0

0

0

 

3. Masa nu mai putin de 16 tone,

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

18 tone

0

40

0

55

 

4.Masa nu mai putin de 18 tone,

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

20 tone

40

89

55

126

 

5.Masa nu mai putin de 20 tone,

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

22 tone

89

208

126

295

 

6.Masa nu mai putinde 22 tone,

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

23 tone

208

268

295

382

 

7.Masa nu mai putin de 23 tone,

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

25 tone

268

482

382

689

 

8.Masa nu mai putin de 2 tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

28 tone

482

846

689

1208

II

VEHICULE CU 2+2 AXE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Masa nu mai putin de 23 tone,

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

25 tone

83

193

118

276

 

2.Masa nu mai putin de 25 de tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

26 tone

193

305

276

452

 

3.Masa nu mai putin de 26 de tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

28 de tone

317

466

452

665

 

4. Masa nu mai putin de 28 tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

29 tone

466

563

665

803

 

5.Masa nu mai putin de 29 tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

31 de tone

563

924

803

1319

 

6. Masa nu mai putin de 31 de tone,

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

33 de tone

924

1282

1319

1830

 

7.Masa nu mai putin de 33 de tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

36 de tone

1282

1946

1830

2779

 

8.Masa nu mai putin de 36 de tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

38 tone

1282

1946

1830

2779

III

VEHICULE CU 2+3 AXE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Masa nu mai putin de 36 de tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

38 de tone

1020

1420

1457

2027

 

2.Masa nu mai putin de 38 de tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

40 de tone

1420

1930

2027

2755

IV

VEHICULE CU 3+2 AXE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Masa nu mai putin de 36 de tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

38 de tone

901

1252

1288

1787

 

2.Masa nu mai putin de 38 de tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

40 de tone

1252

1730

1787

2472

 

3.Masa nu mai putin de 40 de tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

44 de tone

1730

2560

2472

3656

V

VEHICULE CU 3+3 AXE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai putin de 36 de tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

38 de tone

512

620

732

886

 

2.Masa nu mai putin de 38 de tone,

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

40 de tone

620

926

878

1102

 

Masa nu mai putin de 40 de tone,

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

44 de tone

929

1475

1322

2107

 

 

 

 

CAPITOLUL IV

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR

 

 

 

Art.11 –(1)  Taxa pentru  eliberarea certificatelor de urbanism este  stabilita in limitele prevazute dupa cum urmeaza:

Suprafata pentru care se obtine certificatul                Taxa (lei)

              de urbanism                                                                        

a)      Pana la 150 mp inclusiv                                   4              

b)      Intre 151 mp si 250 mp inclusiv                      5              

c)      Intre 251 mp si 500 mp inclusiv                      7              

d)     Intre 501 mp si 750 mp inclusiv                      8              

e)      Intre 751 mp si 1.000 mp inclusiv                   10                        

f)       Peste 1.000 mp                                                10+0,01 pentru

                                                                             fiecare mp care    

                                                                         depaseste 1.000 mp

(2)Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarii de contructii.

(3)Taxa pentru eliberarea  autorizatiei de foraje sau excavari necesara studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari se calculeaza inmultind numarul de metri patrati de teren afectat de foraj sau  excavatie cu o valoare stabilita de 6 lei.

(4)Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire , este egala cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier.

(5)Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere in corturi, casute sau rulote ori campinguri este egala cu 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie.

(6)Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine,spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor este de 6 lei pentru fiecare metru patrat de suprafata ocupata de constructie.

(7)Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat cele prevazute in alt aliniat al prezentului articol este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv instalatiile aferente.

(8)Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii este egala cu 0,1% din valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri. In cazul desfiintarii partiale a unei constructii, taxa pentru eliberarea autorizatiei se modifica astfel incat sa reflecte portiunea de constructie  care urmeaza a fi demolata.

       (9)Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism  sau a unei autorizatii de construire este egala cu 30% din cuantumul  taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.

       (10)Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu este de  9 lei  pentru fiecare racord.

       (11)Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean este de  11 lei.

       (12)Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa este de  7 lei.

       (13)Pentru taxele prevăzute în prezentul articol, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrarilor de constructie, se aplica urmatoarele reguli:

a)      taxa datorata se stabileste pe baza valorii lucrarilor de constructie declarate de persoana care solicita avizul si se plateste inainte de emiterea avizului.

b)      în termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data care expira autorizatia de respectiva, persoana care a obtinut autorizatia trebuie sa depuna o declaratie privind valoarea lucrarilor de constructei la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale.

c)      pana in cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situatia finala privind valoarea lucrarilor de constructie , compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale are obligatia de a stabili taxa datorata pe baza valorii reale a lucrarilor de constructie;

d)     Pana in cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale a emis valoarea stabilita pentru taxa, trebuie platita orice suma suplimentara datorata de catre persoana care a primit autorizatia sau orice suma care trebuie rambursata de autoritatea administratiei publice locale.

Art.9 -  (1)Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice, precum şi viza anuală a acestora este de 11 lei.

(2)Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare  de functionare este de 14 lei.

(3)Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale este de  25 lei/copie pentru persoane fizice şi 50 lei/copie pentru persoane juridice.

(4)Taxa pentru eliberarea certificatelor de producator este de 20 lei.

 

 

 

CAPITOLUL V

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

 

                  Art.12 – Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei de                       3% la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.

Art.13 -  (1)Orice persoana care utilizeaza un panou , afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate intr-un loc public de pe teritoriul comunei Găvojdia datareaza plata taxei anuale prevazute in prezentul articol catre bugetul local al comunei.

(2)Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclamă si publicitate se calculează anual, prin înmulţirea numărului de metrii pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişului pentru reclamă sau publicitate cu următoarele sume, astfel:

a)      in cazul unui afis situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica, suma este de  25 lei.

b)in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate, suma este de  35 lei.

(3)Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se recalculeaza pentru a reflecta numarul de luni sau fractiunea de luna dintr-un an calendaristic in care se afiseaza in scop de reclama si publicitate.

 

 

CAPITOLUL VI

Impozitul pe spectacol

 

      Art.12 – Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor , după cum urmează :

a)      în cazul unui spectacol de teatru, balet , operă, operetă, concert filarmonic, sau altă manifestare muzicală , prezentarea unui film de cinematograf , un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă cota de impozit este egală cu 2%

b)      în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit.a), cota de impozit este egală cu 5%

Art.13 – (1) În cazul unei manifestări artistice sau al unei activităţi distractive care are loc într-o videotecă sau discotecă , impozitul pe spectacol se calculează pe baza suprafeţei incintei.

   (2) Impozitul se stabileşte pentru fiecare zi de manifestare artistică , prin înmulţirea numărului de metri pătraţi ai suprafeţei incintei videotecii sau discotecii cu suma stabilită cu următoarele sume :

a)      în cazul videotecilor , suma este de 1 lei  

b)      în cazul discotecilor , suma este de 2 lei   

(3) Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulţirea sumei rezultate conform alin.2 cu coeficientul de corecţie stabilit pentru rangul V – 1,00.

 

CAPITOLUL VII

                                                                              Alte taxe locale

     

Art. 14 – Se instituie o taxă zilnică de 15 lei  pentru utilizarea temporară a locurilor publice.

Art.15 – Se stabileşte o taxă anuală de 35 lei pentru deţinerea vehiculelor lente.

                    Art.16 – Se stabileşte o taxă de 15 lei/zi pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor destinate în scopul obţinerii de venit.    

                     Art.17 - Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri ,teren si mijloace de transport datorat  pentru intregul an catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10 %.

 

 

                                                               CAPITOLUL VIII

                                             TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

 

Art.18.Taxe extrajudiciare de timbru:          

1. eliberarea certificatelor ,adeverintelor si a oricaror altor inscrisuri prin care se atesta o situatie sau un fapt                                                       1,00 leu

- taxa pentru eliberarea certificatelor ,adeverintelor si a oricaror altor inscrisuri prin care se atesta o situatie sau un fapt în regim de urgenţă             3,00 lei

2. eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor,in bilete de proprietate

    -pentru animale sub 2 ani                                             1,00 lei

   - pentru animale peste 2 ani                                          1,00 lei

 - taxa eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor,in bilete de proprietate în regim de urgenţă:

     -pentru animale sub 2 ani                                             3,00 lei

   - pentru animale peste 2 ani                                            3,00 lei

3. eliberare certificate de inregistrare fiscala                    4,00 lei  

 - taxa eliberare certificate fiscale PJ.la  urgenta                     100 lei

 - taxa eliberare certificate fiscale PF la  urgenta                           10 lei

4.trascrierea transmisiunii proprietatii asupra animalelor,in bilete de proprietate

   - pentru animale sub 2 ani                                            1,00 leu

   - pentru animale peste 2 ani                                         3,00 leu

5.Eliberarea,la cerere,a certif.medico-legale si a altor certif. folosite in justitie

                                                                                        1,00 leu

6.Eliberarea la cerere a certif. de cazier judiciar

                                                                                          1,00 leu

7.Inregistrarea la cerere in actele de stare civila a schimbarii numelui si a sexului

                                                                                        1,00 lei

8.Inregistrarea la cerere in actele de stare civila a desfacerii casatoriei

                                                                                           1,00 leu

9.Transcrierea la cerere in reg.de stare civila romane a actelor de stare civilaintoc-

mite de autoritatile straine

                                                                                          1,00 leu

10.Reconstituirea si intocmirea ulterioara la cerere a actelor de stare civila

                                                                                          1,00 leu

11.Eliberarea altor certif. de stare civila in locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

                                                                                         1,00 leu

 

 

CAPITOLUL IX

FACILITĂŢI FISCALE

 

Art.20.Facilitati fiscale:

        (1) -Sunt scutiti de la plata impozitului pe cladiri , teren si taxa asupra mijloacelor de trasport conform art.284, din Codul Fiscal urmatorii contribuabili:

       1)veteranii de razboi

       2)vaduvele de razboi

       3)vaduvele necasatorite ale veteranilor de razboi

       4)detinutii politici

       5)sotul(sotia) celui decedat din categoria celor disparuti sau exterminati in timpul detentiei,internati abuziv in spitale de psihiatrie, stramutati,deportati in strainatate sau prizonieri

      6)sotul(sotia) celui care a decedat dupa iesirea din inchisoare, din spitalul de psihiatrie, dupa intoarcerea din deportare sau din prinzonierat, daca ulterior nu s-a recasatorit

      7)eroii martiri a Revolutiei din Decembrie 1989

      8)urmasii celor care au decedat in lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989.

     (2) Beneficiază de scutiri urmatoarele categorii de contribuabili :

       a)persoanele cu handicap de gradul I si II

       b)persoanele fizice nevazatoare

       c)persoanele fizice care intr-un an beneficiaza numai de :

          c1. Indemnizatie de somaj

          c2. Si/sau ajutor social

          c3. Alocatie de sprijin

     (3) Consiliile locale, in luna mai a fiecarui an pentru anul fiscal urmator, pot stabilii prin hotarare reducerea cu pana la 100% inclusiv a impozitului pe cladiri datorat de persoanele fizice,in cazulin care acestea se obliga ca in anul in care beneficiaza  de aceasta facilitate fiscala sa realizeze reparatii de natura celor care se pot executa fara autorizatie de construire, in conditiile legii, respectiv:

a)      reparatii la acoperisuri, invelitori sau terase;

b)      reparatii si inlocuiri de tamplarie exterioara;

c)      zugraveli si vopsitorii exterioare;

d)     reparatii si inlocuiri la finisaje exterioare-tencuieli,placaje si altele asemenea;

e)      reparatii si inlocuiri la trotuare, la ziduri de sprijin si la scari de acces.

Art.21-Impozitele si taxele locale se achita in 2 rate egale, scadente la urmatoarele termene:30 martie,30 septembrie.

               

 

CAPITOLUL X

Alte dispoziţii

 

Art. – Prezenta hotărâre se comunică :

-          Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş

-          Primarului comunei Găvojdia

-          Compartimentului contabilitate al primăriei

-          Se face publică prin afişare

 

 

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                IOAN ZGRIBA

                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                                      MOICA LENUŢA

 

 

 

 

 

GAVOJDIA, 17.12.2008

NR.39


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 3094 DIN 12.12.2008

 

 

 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 9.12.2008

 

 

 

            Încheiat azi 9.12.2008 , cu ocazia şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local Găvojdia.

            In urma Dispoziţiei primarului nr.749/5.12.2008 s-a convocat Consiliul Local al comunei Găvojdia în şedinţă extraordinară, în următoarea componenţă:

-          ŢÎRU PETRICĂ-CORIOLAN – consilier local PD-L

-          POPA PETRU-TRANDAFIR – consilier local PD-L

-          BLIDARIU EMIL-NICOLAE – consilier local PD-L

-          CONSTANTIN CRISTIAN – consilier local PSD

-          IACOB DIMITRIE – consilier local PSD

-          DUMITRAŞCU DORU-PETRU – consilier local PD-L

-          MATEAŞ IOAN – consilier local  PD-L

-          BANCU DĂNUŢ – consilier local PNL

-          AVRAM PETRU – consilier local independent

-          ANDREI CORNEL – consilier local PD-L

-          ZGRIBA IOAN – consilier local PD-L

La şedinţă participă domnul primar Stoica Dănuţ şi doamna contabilă Lăzărescu Diana.

La apelul nominal au fost prezenţi  toţi cei 11 consilieri.

Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Petrică Ţîru.

Se supune la vot procesul-verbal al şedinţei anterioare, pus la dispoziţia consilierilor prin grija secretarului. Procesul-verbal  este aprobat în unanimitate.

Ordinea de zi propusă este următoarea:

1.      Rectificarea bugetului local pe anul 2008.

2.      Aprobarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru proiectul „Asfaltare DC 131 Gavojdia – Sălbăgel 2 km”.

3.      Aderarea comunei Gavojdia la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş.

4.      Aprobarea promovării unui proiect integrat de dezvoltare şi modernizare a comunei, ce urmează a fi finanţat prin fonduri europene.

5.      Predarea către Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a imobilului în care funcţionează Grădiniţa cu program normal Gavojdia pe perioada executării unor lucrări de reabilitare.

 

Preşedintele de şedinţă întreabă dacă mai sunt de introdus puncte pe ordinea de zi. Domnul primar propune introducerea pe ordinea de zi a unui punct privind aprobarea unor sume din venituri proprii pentru acordarea cadourilor de Crăciun pentru copiii din comună.

Ordinea de zi în forma prezentată  este supusă la vot şi aprobată cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 1 înscris pe ordinea de zi: rectificarea bugetului local pe anul 2008. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul doamnei contabile, care spune că s-au primit 62 mii lei pentru cheltuieli de personal la învăţământ. De asemenea, se suplimentează capitolul de venituri diverse după cum urmează: la administraţie cheltuieli de personal 25 mii lei, cheltuieli materiale 10 mii lei, cheltuieli personal la asistenţii personali 15 mii lei, cheltuieli drumuri 35 mii lei şi burse şcolare 4 mii lei. 

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: aprobarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru proiectul „Asfaltare Dc 131 Gavojdia-Sălbăgel 2 km”. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că în data de 26.11.2008 a avut loc recepţia la lucrările de asfaltare a 2 km din DC 131 Gavojdia-Sălbăgel. Lucrările s-au efectuat în baza contractului de execuţie nr.3652/26.10.2007 de către SC TECHNOCER SRL. Valoarea lucrărilor este de 986.586,77 lei.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu 10 voturi pentru şi 1 împotrivă (Constantin Cristian).

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: asocierea comunei Gavojdia cu municipiile, oraşele şi comunele din judeţul Timiş pentru înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că la nivelul judeţului se derulează un proiect de gestionare a deşeurilor prin fonduri europene, care va cuprinde toate unităţile administrativ-teritoriale din judeţ şi care va fi coordonat de CJT. Contribuţia comunei la această asociaţie este de 1.000 lei.

 Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: aprobarea documentaţiei în vederea accesării măsurii 322 pentru proiectul integrat de dezvoltare a comunei. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că proiectul de dezvoltare cuprinde următoarele: asfaltare DC 131 Gavojdia-Sălbăgel şi străzi, construire azil de bătrâni, modernizare Cămin cultural, renovare sediul Primăriei şi extindere reţea canalizare în comuna Gavojdia jud.Timiş. proiectul integrat urmează a fi depus pe fonduri structurale măsura 322 cu finanţare în cotă de 100%. Consiliul local urmează să suporte cheltuielile de mentenanţă şi gestionare a investiţiilor pe o perioadă de 5 ani de la data la care investiţiile au fost date în exploatare, de la bugetul local. De asemenea, se desemnează ca responsabil legal de proiect domnul primar Stoica Dănuţ.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi:  predarea către Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a imobilului în care funcţionează Grădiniţa cu program normal Gavojdia pe perioada executării unor lucrări de reabilitare. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că grădiniţa din Gavojdia a fost cuprinsă pe proiectul „Reforma educaţiei timpurii în România”, prin care vor fi modernizate 750 de grădiniţe din ţară. Lucrările se vor executa de către Inspectoratul Şcolar Judeţean, iar pe durata executării lucrărilor până la recepţia finală, imobilul trebuie predat în administrare către ISJ.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: aprobarea unor sume din venituri proprii pentru acordarea cadourilor de Crăciun pentru copiii din comună. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că pentru Crăciun este nevoie de 500 de pachete pentru copii, iar valoarea să fie minim 15 lei/pachet. Pentru angajaţii Primăriei şi membrii Consiliului Local valoarea pachetului este de 30 lei.

Propunerea domnului primar este supusă la vot şi aprobată cu unanimitate de voturi.

Nemaifiind alte probleme de discutat, preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             SECRETAR                                   

                PETRICĂ ŢÎRU                                                                      LENUŢA MOICA                     

 


 

ROMÂNIA

    JUDEŢUL TIMIŞ

     CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

 

 HOTĂRÂRE

 

NR. 33 din 9.12.2008

privind aprobarea documentatiei in vederea accesarii Fondurilor Structurale pe Masura 322: proiect integrat „Modernizare DC 131 Gavojdia-Sălbăgel şi străzi, construire Azil de bătrâni, renovare sediul Primăriei, renovare şi reabilitare Cămin cultural, extindere reţea canalizare în comuna Gavojdia judeţul Timiş”

 

            Consiliul Local al Comunei Gavojdia judetul Timiş

 

 

Reunit în şedinţa  extraordinară din data de 9.12.2008, văzând referatul domnului primar cu nr. 3029/5.12.2008 - privind aprobarea Proiectului integrat „Modernizare DC 131 Gavojdia-Sălbăgel şi străzi, construire Azil de bătrâni, renovare sediul Primăriei, renovare şi reabilitare Cămin cultural, extindere reţea canalizare în comuna Gavojdia judeţul Timiş”

Analizând prevederile Planului Naţional de Dezvoltare Rurală privind finanţarea proiectelor integrate prin F.E.A.D.R. – măsura 322: ,,Renovarea şi dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”, pentru proiecte de investiţii;

          Luând act de prevederile Ghidului solicitantului pentru accesarea masurii 322,     Anexa 1_Cererea de Finanţare_M322_Partea specifică, pct.11.1 pentru primării I;

            Ţinând cont de faptul că este lansată licitaţia de proiecte pentru măsura 322 cu termen limită 15 decembrie 2008;

            In conformitate cu prevederile HG nr.28/2008 si Lista documentelor care trebuiesc anexate Studiilor de Fezabilitate aferente Masurii 322.

             În temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b) şi d), alin.4, lit. d); alin. 6, lit. a), pct. 2, 4, şi 16  şi art. 45 alin. 2 lit. d) din  Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1.- Se aprobă documentaţia in vederea accesarii Fondurilor Structurale pe Masura 322. proiect integrat „Modernizare DC 131 Gavojdia-Sălbăgel şi străzi, construire Azil de bătrâni, renovare sediul Primăriei, renovare şi reabilitare Cămin cultural, extindere reţea canalizare în comuna Gavojdia judeţul Timiş”.

Art. 2. – Se aprobă Studiul de necesitate şi oportunitate al investiţiilor în comuna Gavojdia, cu un număr de 2.850 locuitori ;

Art. 3 – Se aprobă suportarea cheltuielilor de mentenanţă şi gestionare a investiţiilor, pe o perioadă de cel puţin 5 (cinci) ani de la data la care investiţiile au fost date în exploatare, de la bugetul local;

Art. 4. – Se aprobă  asigurarea exploatării  drumurilor în conformitate cu reglementările în vigoare privind condiţiile de exploatare a drumurilor.

Art. 5.  Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-          Se publică pe site-ul propriu şi se afişează la sediul Primăriei

 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ

                        PETRICĂ ŢÎRU                                                             SECRETAR

                                                                                                         LENUŢA MOICA                                                       


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

 

 

 

HOTARARE

Nr. 35 din 9.12.2008

privind nominalizarea responsabilului de investitie “Modernizare DC 131 Gavojdia-Sălbăgel şi străzi, construire Azil de bătrâni, renovare sediul Primăriei, renovare şi reabilitare Cămin cultural, extindere reţea canalizare în comuna Gavojdia jud.Timiş”  proiect integrat, măsura 322

Fonduri structurale

 

 

       Consiliul Local al comunei , intrunit in Sedinta extrardinara in data de 9.12.2008

           In conformitate cu HG nr.28/2008

           Avand in vedere prevederile Legii nr.215/2001 – privind administratia publica locala, republicata

 

HOTARASTE

 

 

Art.1 -  Dl. Stoica Dănuţ - primar al comunei Gavojdia,se numeste in functia de responsabil legal   pentru proiectul integrat “Modernizare DC 131 Gavojdia-Sălbăgel şi străzi, construire Azil de bătrâni, renovare sediul Primăriei, renovare şi reabilitare Cămin cultural, extindere reţea canalizare în comuna Gavojdia jud.Timiş”.

Art.2 Prezenta Hotarare va fi depusa,prin grija responsabilului legal de proiect,in dosarul de finantare.

Art.3. Prezenta hotarare se comunica:

                                - Institutiei Prefectului – Judetul Timis

                                - primarului comunei Gavojdia

                                - se face publica prin afisare

 

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                    PETRICĂ ŢÎRU

                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                        SECRETAR

                                                                                                     LENUŢA MOICA

 

 

 

 

 

GAVOJDIA, 9.12.2008

NR.35


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

 HOTĂRÂRE

                                                 privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

 

            Ţinându-se seama de referatul contabilei Primăriei comunei Găvojdia nr.3025/5.12.2008, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local       

            În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.273/2006 – privind finanţele publice locale şi Legii nr.82/1991 – legea contabilităţii , republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale OUG nr.43/2008

            În conformitate cu art. 36 alin.4 lit.a) şi art.45 alin.1 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

            Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2008 , după cum urmează:

            - Venituri: Total                                                                                      + 151 mii lei

                      - cap.36.02.50 – diverse venituri                                                   + 89 mii lei

                      - cap.11.02.02 – sume din TVA                                                    + 62 mii lei

                                   

            - Cheltuieli: Total                                                                                    + 151 mii lei

                         - cap.51.02 administraţie                                                            + 35 mii lei

                                  51.02.10 cheltuieli personal                                              + 25 mii lei

                                  51.02.20 cheltuieli materiale                                             + 10 mii lei

                        - cap.68.02.10 – cheltuieli personal asistenţi personali                + 15 mii lei

                        - cap.84.02.20 – cheltuieli materiale drumuri                  + 35 mii lei

                        - cap.24.65.02.10 – cheltuieli personal învăţământ                     + 62 mii lei

                        - cap.24.65.02.59 – burse şcolare                                                + 4 mii lei  

Art.2  - Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţia Prefectului -  Judeţul Timiş

-          D.G.F.P. Timiş

-          Consiliului Judeţean Timiş

-          Departamentului contabilitate al Primăriei

-          Se face publică prin afişare

 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                        PETRICĂ ŢÎRU

                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                           SECRETAR

                                                                                                     LENUŢA MOICA

 

 

 

 

GAVOJDIA, 9.12.2008

NR. 30


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

 

 

 

 HOTĂRÂRE

privind predarea imobilului în care funcţionează Grădiniţa cu program normal Gavojdia către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului - Inspectoratului Şcolar Timiş pe perioada efectuării unor lucrări de modernizare şi reabilitare

 

           

            Urmare a faptului că prin intermediul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului reprezentat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş urmează să se realizeze lucrări de reabilitare şi modernizare la Grădiniţa cu program normal Gavojdia

            În temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 – privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

            În conformitate cu prevederile cu prevederile art.36 alin.5 lit.a) şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

            Consiliul Local al comunei Gavojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – Se aprobă predarea în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a imobilului în care funcţionează Grădiniţa cu program normal Gavojdia, imobil înscris în CF 408 Gavojdia nr.top.107/a/1 şi care face parte din domeniul public al comunei Gavojdia.

            Art.2 – Darea în administrare a imobilului menţionat la art.1 se face pe durata realizării lucrărilor de reabilitare şi modernizare, până la recepţia finală.

            Art.3 – Se împuterniceşte domnul primar Stoica Dănuţ cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

            Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-          Primarului comunei Gavojdia

-          Inspectoratului Şcolar General Timiş

-          Se face publică prin afişare

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

             PETRICĂ ŢÎRU

                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                  SECRETAR

                                                                                              LENUŢA MOICA

 

 

 

 

 

      GAVOJDIA, 9.12.2008

      NR.34


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

 

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Asfaltare DC 131 Gavojdia – Sălbăgel 2 km”

 

 

            Având în vedere procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.2880/ 26.11.2008, întocmit de comisia de recepţie ca urmare a derulării contractului de achiziţie publică nr.3652/26.10.2007

            Ţinându-se seama de referatul primarului nr.3027/5.12.2008 şi avizul comisiilor de specialitate

În temeiul prevederilor OUG nr.34/2006 – privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,  HG nr.925/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.34/2006, precum şi Ordinul nr.155/2006 – ghidul achiziţiilor publice

În conformitate cu art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

Consiliul Local al comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 – Se aprobă Procesul.-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Asfaltare DC 131 Găvojdia-Sălbăgel 2 km”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-          Compartimentului achiziţii publice din cadrul Primăriei Găvojdia

-          Se face publică prin afişare

 

 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                    PETRICĂ ŢÎRU

                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                               SECRETAR

                                                                                           LENUŢA MOICA  

 

 

 

 

GAVOJDIA, 9.12.2008

NR. 31


     

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

 

 

 HOTĂRÂRE

privind asocierea comunei Gavojdia cu municipiile, oraşele şi

comunele din judeţul Timiş pentru înfiinţarea

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş

 

 

Consiliul Local al comunei Gavojdia,

            Având în vedere Raportul primarului nr. 3011/04.12.2008 prin care se propune aderarea comunei Gavojdia la  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş,

            În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, Ordonanţei de Urgenţă nr.78/2000 privind regimul deşeurilor, Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări  prin Legea nr. 246/2005,  şi

Hotărârii Guvernului nr.855 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice,  În temeiul prevederilor art.11-13, art. 36 alin (7), lit. c) şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE:

 

 

Art. 1 - Se aprobă asocierea Comunei Gavojdia,  prin Consiliul Local Gavojdia cu municipiile, oraşele şi comunele din judeţul Timiş pentru înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID), persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică.

Art. 2 - Se aprobă Actul constitutiv-cadru  şi Statutul-cadru al  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID), prevăzute în anexa nr. 1 şi anexa nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă participarea comunei Gavojdia, prin Consiliul Local Gavojdia, la patrimoniul iniţial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID) cu o contribuţie în numerar în valoare de 1.000 lei (RON).

Art. 4 - Se împuterniceşte Dl. Stoica Dănuţ, primarul comunei Gavojdia, să semneze Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID).

Art. 5 – Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi, totodată, se comunică :

-          Serviciului Investiţii, Managementul Proiectelor şi Monitorizarea Serviciilor de Utilităţi Publice din cadrul Consiliului Judeţean Timiş

-          Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;

-          Compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei Gavojdia;

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                        PETRICĂ ŢÎRU

                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                       SECRETAR

                                                                                                                   LENUŢA MOICA

 

 

           

            GAVOJDIA, 9.12.2008

            NR.32


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcţii al serviciilor autofinanţate din cadrul Primăriei Gavojdia

 

          Urmare a faptului că începând cu data de 1.11.2008 ia sfârşit perioada pentru care a fost încheiată  convenţia dintre Primăria Gavojdia şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş, iar activitatea de colectare a deşeurilor urmează a fi trecută la serviciile autofinanţate din cadrul Primăriei

          Ţinându-se seama că în prezent la autofinanţare există doar un singur post de muncitor calificat (tractorist), acesta fiind insuficient pentru desfăşurarea activităţii de colectare a deşeurilor în comună

          Având în vedere referatul primarului nr.2671/29.10.2008 şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Primăriei Gavojdia

          În temeiul prevederilor art.36 alin.3 lit.b) şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

          Consiliul Local al comunei Gavojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

          Art.1 – Începând cu data de 1.11.2008 se modifică statul de funcţii al serviciilor autofinanţate din cadrul Primăriei Gavojdia, prin înfiinţarea a 5 posturi de muncitor necalificat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu atribuţii în colectarea deşeurilor din comună.

          Art.2 – Cele 5 posturi vor fi ocupate prin preluarea muncitorilor încadraţi la servicii comunitare prin convenţie cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş.

          Art.3 – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului comunei Gavojdia.

          Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-        Primarului comunei Gavojdia

-        Compartimentului contabilitate al Primăriei

-        Se face publică prin afişare

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

     IOAN MATEAŞ

                                                                      CONTRASEMNEAZĂ

                                                                             SECRETAR

                                                                         LENUŢA MOICA

 

 

 

GAVOJDIA, 29.10.2008

NR.26

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

 

 

 

 HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

 

 

          Ţinându-se seama de referatul contabilei Primăriei comunei Găvojdia nr.2647/27.10.2008, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local       

          În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.273/2006 – privind finanţele publice locale şi Legii nr.82/1991 – legea contabilităţii , republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale OUG nr.43/2008

          În conformitate cu art. 36 alin.4 lit.a) şi art.45 alin.1 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

          Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2008 , după cum urmează:

- Venituri: Total

    + 392 mii lei

 

- sume din TVA ptr.învăţământ 11.02.02

    + 17 mii lei

 

- sume din TVA ptr.echilibrare buget local 11.02.06

    + 375 mii lei

 

 

 

- Cheltuieli: Total

    + 392 mii lei

 

 - învăţământ cheltuieli personal 65.02.10

    + 17 mii lei

 

 - drumuri cheltuieli materiale 84.02.20

    + 75 mii lei

 

 - drumuri cheltuieli capital 84.02.71

    + 300 mii lei

Art.2  - Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţia Prefectului -  Judeţul Timiş

-        D.G.F.P. Timiş

-        Consiliului Judeţean Timiş

-        Departamentului contabilitate al Primăriei

-        Se face publică prin afişare

 

 

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                             IOAN MATEAŞ

                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                           SECRETAR

                                                                                       LENUŢA MOICA

 

 

          GAVOJDIA, 29.10.2008

          NR. 25

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 2704 DIN 31.10.2008

 

 

 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 29.10.2008

 

 

 

          Încheiat azi 29.10.2008 , cu ocazia şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local Găvojdia.

          In urma Dispoziţiei primarului nr.211/27.10.2008 s-a convocat Consiliul Local al comunei Găvojdia în şedinţă extraordinară, în următoarea componenţă:

-        ŢÎRU PETRICĂ-CORIOLAN – consilier local PD-L

-        POPA PETRU-TRANDAFIR – consilier local PD-L

-        BLIDARIU EMIL-NICOLAE – consilier local PD-L

-        CONSTANTIN CRISTIAN – consilier local PSD

-        IACOB DIMITRIE – consilier local PSD

-        DUMITRAŞCU DORU-PETRU – consilier local PD-L

-        MATEAŞ IOAN – consilier local  PD-L

-        BANCU DĂNUŢ – consilier local PNL

-        AVRAM PETRU – consilier local independent

-        ANDREI CORNEL – consilier local PD-L

-        ZGRIBA IOAN – consilier local PD-L

La şedinţă participă domnul primar Stoica Dănuţ şi doamna contabilă Lăzărescu Diana.

La apelul nominal au fost prezenţi  toţi cei 11 consilieri.

Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Mateaş Ioan.

Se supune la vot procesul-verbal al şedinţei anterioare, pus la dispoziţia consilierilor prin grija secretarului. Procesul-verbal  este aprobat în unanimitate.

Ordinea de zi propusă este următoarea:

1.    Rectificarea bugetului local pe anul 2008.

Preşedintele de şedinţă întreabă dacă mai sunt de introdus puncte pe ordinea de zi. Domnul primar propune introducerea pe ordinea de zi a unui punct privind modificarea statului de funcţii al serviciilor autofinanţate din cadrul Primăriei Gavojdia.

Ordinea de zi în forma prezentată  este supusă la vot şi aprobată cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 1 înscris pe ordinea de zi: rectificarea bugetului local pe anul 2008. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul doamnei contabile, care spune că s-au primit 17 mii lei pentru cheltuieli de personal la învăţământ şi 375 mii lei pentru echilibrare buget, repartizaţi la drumuri astfel: 75 mii lei pentru DC 217 Lugojel şi 300 mii lei pentru DC 131 Gavojdia-Sălbăgel.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: modificarea statului de funcţii al serviciilor autofinanţate din cadrul Primărie. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că începând cu data de 31.10.2008 expiră convenţia cu AJOFM Timiş pentru muncitorii de la Legea nr.76/2002. Începând cu 1.11.2008  activitatea de colectare a deşeurilor va funcţiona în cadrul serviciilor autofinanţate din cadrul Primăriei, iar cei 5 muncitori vor fi preluaţi de la servicii comunitare la autofinanţare. Pentru aceasta este nevoie de prevederea a 5 posturi de muncitori necalificaţi la autofinanţare.

Propunerea domnului primar este supusă la vot şi aprobată cu unanimitate de voturi.

Nemaifiind alte probleme de discutat, preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                       SECRETAR                                   

       IOAN MATEAŞ                                                             LENUŢA MOICA                      

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

 

 

 

 HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

 

 

          Ţinându-se seama de referatul contabilei Primăriei comunei Găvojdia nr.2573/17.10.2008, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local       

          În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.273/2006 – privind finanţele publice locale şi Legii nr.82/1991 – legea contabilităţii , republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale OUG nr.43/2008

          În conformitate cu art. 36 alin.4 lit.a) şi art.45 alin.1 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

          Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2008 , după cum urmează:

- Venituri: Total buget local

+ 43 mii lei

 

- diverse venituri cont 36.02.50

+ 43 mii lei

- Cheltuieli: Total buget local

+ 43 mii lei

 

 - administraţie cont 24.51.71

+ 38 mii lei

 

 - comunitari cont 24.54.10

+  2 mii lei

 

 - cultură, recreere cont 24.67.20

+  3 mii lei

 

Art.2  - Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţia Prefectului -  Judeţul Timiş

-        D.G.F.P. Timiş

-        Consiliului Judeţean Timiş

-        Departamentului contabilitate al Primăriei

-        Se face publică prin afişare

 

 

 

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

                               DIMITRIE IACOB

                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                           SECRETAR

                                                                                     LENUŢA MOICA

 

 

 

 

          GAVOJDIA, 20.10.2008

          NR. 24

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

 

 

 

 HOTĂRÂRE

privind stabilirea tarifului pentru servicii de salubrizare începând cu 1.10.2008

 

 

 

          Având în vedere referatul compartimentului taxe-impozite nr.2482/9.10.2008 prin care se prezintă fişa de calcul pentru stabilirea preţului/tarifului pentru servicii de salubrizare şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

          În temeiul prevederilor Legii  nr.101/2006 – a serviciului de salubrizare a localităţilor, Ordinului Preşedintelui ANRSC nr.110/2007 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a servicului de salubrizare a localităţilor şi Ordinul nr.111/2007 – pentru aprobarea Caietului de sarcini cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor

          În temeiul prevederilor art.36 alin.6 lit.a) pct.14 şi art.45 din Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

          Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

          Art.1 – Începând cu data de 1.10.2008 tariful pentru servicii de salubrizare este de 2 lei/pers/lună în cazul persoanelor fizice şi 5 lei/mc în cazul persoanelor juridice.

Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-        Compartimentului contabilitate al Primăriei

-        Se face publică prin afişare

 

 

 

 

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                          DIMITRIE IACOB

                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                MOICA LENUŢA

 

 

 

 

 

          GAVOJDIA, 20.10.2008

          NR. 23

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării către SC AGRO-ROMARCHI SRL a terenului aferent construcţiilor proprietatea acesteia, înscris în CF nr.1603 Găvojdia nr.top.241/c/1/b/2/1 în suprafaţă de 33.428 mp din domeniul privat al comunei

 

          Având în vedere faptul că SC Agro-Romarchi SRL este proprietara construcţiilor înscrise în CF nr.1603 Găvojdia nr.top. 241/c/1/b/2/1  

          Văzând că terenul  face parte din domeniul privat al comunei

          Ţinându-se seama de cererea nr.1661/26.06.2008, prin care solicită cumpărarea acestui teren, de avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, precum şi referatul primarului nr.2483/9.10.2008

          În temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 – privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

          În conformitate cu prevederile art.123 alin.3, art.36 alin.5 lit.b) şi art.45 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

          Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

          Art.1 – Consiliul Local al comunei Găvojdia îşi însuşeşte raportul de evaluare al terenului înscris în CF nr.1603 Găvojdia nr.top.241/c/1/b/2/1, întocmit de expert evaluator ing.Gabriela Ţicle.

          Art.2 – Se aprobă vânzarea către SC Agro-Romarchi SRL a terenului din domeniul privat al comunei, înscris în CF nr.1603 Găvojdia nr.top.241/c/1/b/2/1 în suprafaţă de 33.428 mp, la preţul de 419.455 lei.

          Art.3 – Plata vânzării se va face integral la data perfectării contractului de vânzare-cumpărare.

          Art.4 – La data încheierii contractului de vânzare-cumpărare încetează contractul de concesiune nr. 3198/3.10.2003.

          Art.5 – Se deleagă domnul primar Stoica Dănuţ pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri şi a consecinţelor ce decurg din aceasta.

          Art.6 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş

-        Primarului comunei

-        compartimentului contabilitate al Primăriei

-        SC Agro-Romarchi SRL

-        Se face publică prin afişare

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                  DIMITRIE IACOB

                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                        SECRETAR

                                                                                      LENUŢA MOICA

 

 

          GAVOJDIA, 20.10.2008

          NR. 22

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

 

 

 

 

 HOTĂRÂRE

privind consumul lunar de carburanţi pentru efectuarea transportului de elevi în comună

 

 

          Având în vedere că transportul elevilor se efectuează zilnic de 2 ori pe traseul Gavojdia-Sălbăgel (7 km) şi retur şi Gavojdia – Jena (5 km) şi retur

          În baza referatului contabilităţii ner.2485/9.10.2008 şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

          În conformitate cu prevederile anexei 3 la OG nr.80/2001 – privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

          În temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

          Consiliul Local al comunei Gavojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

          Art.1 – Se aprobă consumul de carburanţi pentru efectuarea transportului de elevi, în limita maximă de 160 litri/lună.

          Art.2 – Cheltuielile cu combustibilul se suportă din bugetul local cap.51.20.

          Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-        Primarului comunei Gavojdia

-        Compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei

-        Se face publică prin afişare

 

 

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                              DIMITRIE IACOB

                                                                                CONTRASEMNEAZĂ

      SECRETAR

                                                                                  LENUŢA MOICA

 

 

 

 

          GAVOJDIA, 20.10.2008

          NR. 21                                                                              

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

 

 HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume lunare pentru acoperirea cheltuielilor cu activităţile sportive din comună

 

 

          Având în vedere faptul că pentru funcţionarea echipei de fotbal şi echipei de handbal din comună este necesară acoperirea unor cheltuieli legate de transport, plata arbitrajului, echipament etc.

          Ţinându-se seama de referatul contabilităţii nr.2484/9.10.2008 şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

          În temeiul prevederilor  OUG nr.273/2006 – privind finanţele publice locale

          În conformitate cu prevederile art.36 alin.6 lit.a) pct.6 art.45 din Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală

 

          Consiliul Local al comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

          Art.1 – Se aprobă acoperirea cheltuielilor cu activităţile sportive din comună în limita a 1.000 lei/lună.

Art.2 – Contravaloarea cheltuielilor va fi suportată din venituri proprii cap.67.02.

          Art.3 – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Găvojdia.

          Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţia Prefectului – Judeţul Timiş

-        Primarului comunei Găvojdia

-        Compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei

-        Se face publică prin afişare

 

 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                  DIMITRIE IACOB

                                                                                CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                         SECRETAR

                                                                                      LENUŢA MOICA

                                                                                         

 

 

 

          GAVOJDIA, 20.10.2008

          NR. 20

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 2594 DIN 21.10.2008

 

 

 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 20.10.2008

 

 

 

          Încheiat azi 20.10.2008 , cu ocazia şedinţei publice ordinare a Consiliului Local Găvojdia.

          In urma Dispoziţiei primarului nr.196/10.10.2008 s-a convocat Consiliul Local al comunei Găvojdia în şedinţă ordinară, în următoarea componenţă:

-        ŢÎRU PETRICĂ-CORIOLAN – consilier local PD-L

-        POPA PETRU-TRANDAFIR – consilier local PD-L

-        BLIDARIU EMIL-NICOLAE – consilier local PD-L

-        CONSTANTIN CRISTIAN – consilier local PSD

-        IACOB DIMITRIE – consilier local PSD

-        DUMITRAŞCU DORU-PETRU – consilier local PD-L

-        MATEAŞ IOAN – consilier local  PD-L

-        BANCU DĂNUŢ – consilier local PNL

-        AVRAM PETRU – consilier local independent

-        ANDREI CORNEL – consilier local PD-L

-        ZGRIBA IOAN – consilier local PD-L

La şedinţă participă domnul primar Stoica Dănuţ şi doamna contabilă Lăzărescu Diana.

La apelul nominal au fost prezenţi  toţi cei 11 consilieri.

Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Iacob Dimitrie.

Se supune la vot procesul-verbal al şedinţei anterioare, pus la dispoziţia consilierilor prin grija secretarului. Procesul-verbal  este aprobat în unanimitate.

Ordinea de zi propusă este următoarea:

1.    Aprobarea finanţării din bugetul local a unor cheltuieli cu activităţile sportive din comună.

2.    Aprobarea cotei lunare de combustibil pentru transportul elevilor.

3.    Vânzarea către SC Agro-Romarchi SRL a terenului aferent construcţiilor proprietatea acesteia, înscris în CF 1603 Gavojdia nr.top.241/c/1/b/2/1.

4.    Stabilirea tarifului pentru serviciile de salubrizare.

5.    Diverse.

Preşedintele de şedinţă întreabă dacă mai sunt de introdus puncte pe ordinea de zi. Domnul primar propune introducerea pe ordinea de zi a unui punct privind rectificarea bugetului local pe anul 2008.

Ordinea de zi în forma prezentată  este supusă la vot şi aprobată cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 1 înscris pe ordinea de zi: aprobarea finanţării din bugetul local a unor cheltuieli cu activităţile sportive din comună. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că pentru finanţarea cheltuielilor legate de arbitraj, transport şi echipament pentru echipa de fotbal şi echipa de handbal din comună este necesară suma de 1.000 lei lunar, respectiv 3.000 lei până la finele anului 2008.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: aprobarea cotei de combustibil pentru transportul lunar al elevilor. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că potrivit OG nr.80/2001 este obligatorie stabilirea cotei lunare de combustibil la transportul elevilor. Microbuzul face zilnic ruta Gavojdia – Sălbăgel (7 km) şi retur de 2 ori pe zi şi ruta Gavojdia – Jena (5 km) şi retur de 2 ori pe zi. Ca urmare, combustibilul necesar este de 160 litri/lună. Costul combustibilului se suportă din bugetul local, nu se încasează bani de la elevi.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: vânzarea către SC Agro-Romarchi SRL a terenului aferent construcţiilor înscris în CF 1603 Gavojdia nr.top.241/c/1/b/2/1. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că prin ing.
Ţicle Gabriela a fost întocmit un raport de evaluare al preţului de piaţă al terenului, preţul fiind stabilit la 3,42 euro/mp, total 419.455 lei pentru 33.428 mp. Terenul este aferent construcţiilor proprietatea societăţii şi este format din curte şi terenul de sub construcţii. Societatea doreşte obţinerea unui credit pentru dezvoltarea afacerii, iar pentru aceasta au nevoie de proprietate şi asupra terenului. În prezent, terenul este concesionat către SC Agro-Romarchi SRL.  Banii încasaţi vor intra în bugetul local pentru cota de cofinanţare a proiectului de canalizare Gavojdia şi alimentare cu apă Jena.

Se înscrie la cuvântul domnul consilier Constantin Cristian şi spune că preţul este prea mic şi pentru a atrage fonduri la bugetul local să se solicite un preţ mai mare. Domnul consilier Avram Petru spune că este de acord cu preţul, dar să se impună o interdicţie de înstrăinare a terenului pentru o anumită perioadă de timp. Domnul primar spune că ei au nevoie de CF fără sarcini pentru că interdicţia o va impune banca pentru perioada de credit.  

Proiectul de hotărâre în forma propusă de domnul primar şi însoţit de avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu 8 voturi pentru , 2 împotrivă (d-nul Constantin şi d-nul Iacob) şi 1 abţinere (d-nul Avram).

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: aprobarea tarifului pentru servicii de salubrizare din comună. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că începând cu data de 1.11.2008 expiră convenţia încheiată cu AJOFM Timiş pentru muncitorii de la Legea nr.76/2002. Pentru colectarea deşeurilor este nevoie să păstrăm câţiva dintre muncitori, care vor fi plătiţi din încasările de la populaţie şi agenţi economici. În acest sens, împreună cu CJT s-a stabilit un tarif pentru serviciile de salubrizare, în funcţie de cheltuieli. Tariful a fost stabilit la 2 lei/pers/lună, iar la persoanele juridice la 2 lei/mc. Colectarea deşeurilor va fi trecută în bugetul local la autofinanţare, întrucât înfiinţarea unui serviciu presupune timp pentru obţinere aviz ANRSC, aviz mediu etc., iar până atunci va funcţiona la autofinanţare.

Domnul consilier Iacob Dimitrie propune majorarea tarifului la persoane juridice la 5 lei/mc. Propunerea se aprobă cu unanimitate de voturi.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu 10 voturi pentru şi 1 împotrivă ( domnul Constantin Cristian).

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: rectificarea bugetului local pe anul 2008. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul doamnei contabile, care spune că se propune rectificarea bugetului la următoarele capitole: sport - 3.000 lei, servicii comunitare (muncitorii de la Legea 76/2002) – 2.000 lei, administraţie – leasing maşină – 3.000 lei, încălzire centrală la sediul Primăriei – 38.000 lei.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: diverse.

Nemaifiind alte probleme de discutat, preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                   SECRETAR                                   

    DIMITRIE IACOB                                                                         LENUŢA MOICA                      ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

 

 

 HOTĂRÂRE

privind stabilirea suprafeţelor pentru care nu se plăteşte taxă de păşunat

 

 

          Urmare a adresei APIA nr. 2313/23.09.2008 prin care ni se solicită ca pentru suprafeţele de păşune pentru care s-a solicitat subvenţie conform normelor legale în vigoare să nu se încaseze taxa de păşunat

          În temeiul prevederilor art.36 alin.4 lit.c) şi art.45 din Legea administraţiei publice locale, republicată

 

          Consiliul Local al comunei Gavojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

          Art.1 – Pentru suprafeţele de păşune comunală pentru care s-a solicitat subvenţie prin intermediul APIA, nu se va mai încasa taxa de păşunat.

          Art. 2 – Prevederile art.1 vor fi valabile pe toată perioada pentru care se solicită şi se acordă subvenţie.

          Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-        APIA Timiş

-        Compartimentului taxe-impozite locale din cadrul Primăriei

-        Se face publică prin afişare

 

 

 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                DUMITRAŞCU DORU

                                                                                CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                        SECRETAR

                                                                                    LENUŢA MOICA

 

          GAVOJDIA, 29.09.2008

          NR.19


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

 

 

 

  HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei de atribuire a achiziţiei publice – Execuţia şi recepţia lucrărilor „Înlocuire tâmplărie ferestre şi uşi la Şcoala cu clasele I-VIII Gavojdia”

 

 

          Consiliul Local al comunei Găvojdia,

          Având în vedere referatul nr.2319/24.09.2008 întocmit de către primarul comunei

          Ţinând cont de procedurile prevăzute în Ghidul achiziţiilor publice aprobat prin Ordinul nr.155/2006

          În temeiul prevederilor art.36 alin.4 lit.d) şi art. 45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

HOTĂRÂRE

 

          Art.1 – Se aprobă documentaţia de atribuire pentru achiziţia publică – Execuţia şi  recepţia lucrărilor „Înlocuire tâmplărie ferestre şi uşi la Şcoala cu clasele I-VIII Gavojdia”, conform anexei 1.

          Art.2 – Se aprobă Devizul general al lucrării, conform anexei 2.

          Art.3 – Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-        Primarului comunei

-        Compartimentului contabilitate

-        Se face publică prin afişare

 

 

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                          DUMITRAŞCU DORU

                                                                                CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                      SECRETAR

                                                                                   LENUŢA MOICA

 

 

 

          GAVOJDIA, 29.09.2008

          NR. 18


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

 

 

 

 HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

 

 

          Ţinându-se seama de referatul contabilei Primăriei comunei Găvojdia nr.2318/24.09.2008, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local       

          În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.273/2006 – privind finanţele publice locale şi Legii nr.82/1991 – legea contabilităţii , republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale OUG nr.43/2008

          În conformitate cu art. 36 alin.4 lit.a) şi art.45 alin.1 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

          Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2008 , după cum urmează:

          - Venituri: Total buget local                                                        + 31 mii lei

                    - sume alocate din cote defalcate cap.04.02.04                  + 31 mii lei

                   

          - Cheltuieli: Total buget local                                                     + 31 mii lei

                     - chelt.capital învăţământ cont 65.02.71                          + 7 mii lei

                     - drumuri cheltuieli curente cont 84.02.20                        + 24 mii lei

Art.2  - Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţia Prefectului -  Judeţul Timiş

-        D.G.F.P. Timiş

-        Consiliului Judeţean Timiş

-        Departamentului contabilitate al Primăriei

-        Se face publică prin afişare

 

 

 

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

                               DUMITRAŞCU DORU

                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                       SECRETAR

                                                                                     LENUŢA MOICA

 

 

 

 

          GAVOJDIA, 29.09.2008

          NR. 17

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 2381 DIN 1.10.2008

 

 

 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 29.09.2008

 

 

 

          Încheiat azi 29.09.2008 , cu ocazia şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local Găvojdia.

          In urma Dispoziţiei primarului nr.168/24.09.2008 s-a convocat Consiliul Local al comunei Găvojdia în şedinţă extraordinară, în următoarea componenţă:

-        ŢÎRU PETRICĂ-CORIOLAN – consilier local PD-L

-        POPA PETRU-TRANDAFIR – consilier local PD-L

-        BLIDARIU EMIL-NICOLAE – consilier local PD-L

-        CONSTANTIN CRISTIAN – consilier local PSD

-        IACOB DIMITRIE – consilier local PSD

-        DUMITRAŞCU DORU-PETRU – consilier local PD-L

-        MATEAŞ IOAN – consilier local  PD-L

-        BANCU DĂNUŢ – consilier local PNL

-        AVRAM PETRU – consilier local independent

-        ANDREI CORNEL – consilier local PD-L

-        ZGRIBA IOAN – consilier local PD-L

La şedinţă participă domnul primar Stoica Dănuţ şi doamna contabilă Lăzărescu Diana.

La apelul nominal au fost prezenţi  toţi cei 11 consilieri.

Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Dumitraşcu Doru.

Se supune la vot procesul-verbal al şedinţei anterioare, pus la dispoziţia consilierilor prin grija secretarului. Procesul-verbal  este aprobat în unanimitate.

Ordinea de zi propusă este următoarea:

1.    Rectificarea bugetului local pe anul 2008.

2.    Aprobarea documentaţiei pentru efectuarea lucrărilor de înlocuire a tâmplăriei la ferestrele şi uşile de la Şcoala cu clasele I-VIII Gavojdia.

3.    Stabilirea suprafeţelor de păşune pentru care nu se încasează taxă de păşunat.

Ordinea de zi în forma prezentată  este supusă la vot şi aprobată cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 1 înscris pe ordinea de zi: rectificarea bugetului local pe anul 2008. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul doamnei contabile, care spune că s-a primit suma de 31 mii lei pentru echilibrare buget, care au fost repartizaţi astfel: 7 mii lei pentru cheltuieli de capital la învăţământ (caiet sarcini înlocuire tâmlărie) şi 24 mii lei pentru drumuri.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: aprobarea documentaţiei pentru efectuarea lucrărilor de înlocuire tâmplărie la ferestrele şi uşile de la Şcoala cu clasele I-VIII Gavojdia. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că pentru cele 2 miliarde primite prin hotărâre de guvern a fost nevoie să întocmim un caiet de sarcini, al cărui cost se suportă din bugetul local, în afara celor 2 miliarde. Caietul de sarcini se dpune la centrul bugetar (Liceul Hasdeu), care se ocupă de organizarea licitaţiei, urmând ca Primăria se se ocupe de supravegherea executării lucrării.  

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: stabilirea suprafeţelor de păşune pentru care nu se va încasa taxe de păşunat. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar, care spune că printr-o adresă primită de la APIA am fost atenţionaţi că pentru a beneficia de subvenţie este necesar ca pentru suprafeţele respective să nu se încaseze taxă de păşunat. Primăria a solicitat subvenţie pentru întreaga suprafaţă de păşune comunală, iar suma primită pentru anul 2007 este de 155.000 lei, cu mult mai mult decât se încasează din taxa de păşunat de la cetăţeni.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Nemaifiind alte probleme de discutat, preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                       SECRETAR                                   

    DORU DUMITRŞCU                                                          LENUŢA MOICA                 


ROMANIA

JUDETUL TIMIS

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

 

 

 

 

 HOTARARE

privind  actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr.24/2007 – privind inregistrarea  vehiculelor care circula pe drumurile  publice altele decat cele supuse inmatricularii

 

 

 

 

          Consiliul Local al Comunei Gavojdia

    

Avand in vedere Referatul Compartimentului taxe si impozite  nr.2207­ ­.24 05 2007 şi adresa RAR nr.9657/1/23.07.2007

           Luand in considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei                                         

  Gavojdia ;

          In conformitate cu prevederile art.12 si art. 14 din O.U.G 195/2002 privind circulatia pe                

  drumurile publice, aprobata prin Legea nr.49/2006, republicata ;

           In conformitate cu prevederile art. 36 alin. 4 lit.c) din Legea nr.215/2006  privind

  administratia  publica locala , republicata

          In temeiul art. 45 din Legea 215/2001 Legea nr. 215/2001, privind administratia publica     

  locala, republicata,

 

 

 

HOTARASTE

 

 

     ART.1 Mopedele ,motoretele ,scuterele, masinile si utilajele autopropulsate utilizate in lucrari de constructii, de drumuri agricole, forestiere, tractoare care nu se supun inmatricularii , precum si vehiculele cu tractiune animala, se inregistreaza la Consiliul Local al Comunei Gvojdia .

     ART.2 Inregisrarea si radiera vehiculelor mentionate la art.1 se face de catre compartimentul taxe-impozite din cadrul Primariei Comunei Gavojdia, care tine evidenta vehiculelor supuse inregistrarii.

     ART.3 La data inregistrarii vehiculului, compartimentul taxe-impozite emite un numar de inregistrare, si  doua placute  cu acest numar de inregistrare, si elibereaza certificat de inregistrare.

Caracteristicile si modelul placutelor cu numarulde inregistrare, precum si continutul certificatului de inregistrare sunt prevazute in Anexa care face parte integranta din aceasta hotarare.

     ART.4 Inregistrarea vehiculelor prevazute la art. 1 se face pe baza urmatoarelor documente;

-cererea solicitantului

-actul de identitate al solicitantului, in original si in copie, in cazul persoanelor fizice sau certificatul de inmatriculare in cazul persoanelor juridice, in original si in copie  

-actul de proprietate al vehiculului,in original si in copie sau declaratie  pe propria raspundere de detinere a vehiculului in original ;

-dovada efectuarii inspectiei tehnice potrivit legii, exceptie facand vehiculele cu tractiune animala;

-dovada de plata a contravalorii certificatului de inregistrare, precum si a placutelor cu numar de inregistrare;

- utilajele agricole se înregistrează cu o notificare de negaţie eliberată de către RAR.

La înregistrarea vehiculelor la care face referire prezenta hotărâre nu se va solicita carte de identitate eliberată de către RAR.

     ART.5 Radiere vehiculelor mentionate la art.1 se face pe baza urmatoarelor documente;

    -cererea solicitantului;

    -actul de identitate al solicitantului, in original si in copie, in cazul persoanelor fizice sau certificatul de inmatriculare in cazul persoanelor juridice, in original si in copie;

    -certificatul  de inregistrare .

Radierea se va face la schimbare proprietarului sau la scoaterea din circulatie a vehiculului. In termen de 30 de zile de la data  schimbarii proprietarului, vechiul proprietar are obligatia de a radia vehiculul respectiv.

Nerespectarea acestei prevederi se sanctioneaza cu amenda contraventionala de 50 lei pentru persoane fizice, respectiv 100 lei pentru persoana juridice.

     ART. 6 Contravaloarea certificatului de inregistrare este de 1 leu si a placutelor de inregistrare este de 36 lei +TVA.

Aceste preturi se vor actualiza in functie de cresterea indicilor preturilor de consum, prin hotarare a Consiliului Local.

Sumele incasate din plata certificatelor de inregistrare se fac venit la capitolul VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA.

     ART.7 Prezenta hotarare se comunica;

      -Institutiei Prefectului – Judetul Timis;

      -Primarului Comunei Gavojdia;

      -Politiei Comunei Gavojdia

      -Cetatenilor  Comunei Gavojdia

 

 

                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                CRISTIAN CONSTANTIN

              

 

                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                 LENUTA MOICA

 

 

 

          GAVOJDIA, 9.09.2008

          NR.16

 

 

 

Anexa la Proiect H.C.L. nr. 2152/2008

 

 

1.Caracteristicile si modelul numarului de inregistrare;

           - suport  tabla aluminiu 1 mm

           - fundal folie autocolanta reflectorizanta galben  

           - scris folie autocolanta neagra

           - stema listare color pe autocolant


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

 

 

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei de atribuire a achiziţiei publice – Execuţia şi recepţia lucrărilor „Întreţinere şi ameliorare păşune comunală Gavojdia”

 

 

          Consiliul Local al comunei Găvojdia,

          Având în vedere referatul nr. 2150/5.09.2008 întocmit de către primarul comunei

          Ţinând cont de procedurile prevăzute în Ghidul achiziţiilor publice aprobat prin Ordinul nr.155/2006

          În temeiul prevederilor art.36 alin.4 lit.d) şi art. 45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

HOTĂRÂRE

 

          Art.1 – Se aprobă documentaţia de atribuire pentru achiziţia publică – Execuţia şi  recepţia lucrărilor „Întreţinere şi ameliorare păşune comunală Gavojdia”,conform anexei 1.

          Art.2 – Se aprobă Devizul general al lucrării, conform anexei 2.

          Art.3 – Se stabileşte amplasamentul lucrării conform anexei.3.

          Art.4 – Anexele 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-        Primarului comunei

-        Compartimentului contabilitate

-        Se face publică prin afişare

 

 

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                      CRISTIAN CONSTANTIN

                                                                                CONTRASEMNEAZĂ

         SECRETAR

                                                                                     LENUŢA MOICA

 

 

 

 

 

          GAVOJDIA, 9.09.2008

          NR.15

         


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 

 

  HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

 

          Ţinându-se seama de referatul contabilei Primăriei comunei Găvojdia nr.2145/5.09.2008, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local       

          În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.273/2006 – privind finanţele publice locale şi Legii nr.82/1991 – legea contabilităţii , republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale OUG nr.43/2008

          În conformitate cu art. 36 alin.4 lit.a) şi art.45 alin.1 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

          Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2008 , după cum urmează:

          - Venituri: Total buget local                                                      + 35 mii lei

                    - diverse venituri cap.36.02.50                                        + 35 mii lei

                   

          - Cheltuieli: Total buget local                                                    + 35 mii lei

                     - chelt.personal administraţie cont 24510210                  + 10 mii lei

                     - chelt.personal comunitari cont 24540210                      + 5 mii lei

                     - burse şcolare cont 24650259                                       + 5 mii lei

                     - chelt. personal asist.personali cont 24680210                + 15 mii lei

         

Art.2  - Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţia Prefectului -  Judeţul Timiş

-        D.G.F.P. Timiş

-        Consiliului Judeţean Timiş

-        Departamentului contabilitate al Primăriei

-        Se face publică prin afişare

 

                                       

                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                   CRISTIAN CONSTANTIN         

                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                        SECRETAR

                                                                                     LENUŢA MOICA

 

 

 

 

 

 

 

          GAVOJDIA, 9.09.2008

          NR.14


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 2178 DIN 10.09.2008

 

 

 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 9.09.2008

 

 

 

          Încheiat azi 9.09.2008 , cu ocazia şedinţei publice ordinare a Consiliului Local Găvojdia.

          In urma Dispoziţiei primarului nr.163/5.09.2008 s-a convocat Consiliul Local al comunei Găvojdia în şedinţă ordinară, în următoarea componenţă:

-        ŢÎRU PETRICĂ-CORIOLAN – consilier local PD-L

-        POPA PETRU-TRANDAFIR – consilier local PD-L

-        BLIDARIU EMIL-NICOLAE – consilier local PD-L

-        CONSTANTIN CRISTIAN – consilier local PSD

-        IACOB DIMITRIE – consilier local PSD

-        DUMITRAŞCU DORU-PETRU – consilier local PD-L

-        MATEAŞ IOAN – consilier local  PD-L

-        BANCU DĂNUŢ – consilier local PNL

-        AVRAM PETRU – consilier local independent

-        ANDREI CORNEL – consilier local PD-L

-        ZGRIBA IOAN – consilier local PD-L

La şedinţă participă domnul primar Stoica Dănuţ şi doamna contabilă Lăzărescu Diana.

La apelul nominal au fost prezenţi  toţi cei 11 consilieri.

Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Constantin Cristian.

Se supune la vot procesul-verbal al şedinţei anterioare, pus la dispoziţia consilierilor prin grija secretarului. Procesul-verbal  este aprobat în unanimitate.

Ordinea de zi propusă este următoarea:

1.    Rectificarea bugetului local pe anul 2008.

2.    Aprobarea documentaţiei pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere la păşunea comunală Gavojdia.

3.    Actualizarea procedurii de înregistrare a vehiculelor nesupuse înmatriculării.

4.    Diverse.  

Ordinea de zi în forma prezentată  este supusă la vot şi aprobată cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 1 înscris pe ordinea de zi: rectificarea bugetului local pe anul 2008. Preşedintele de şedinţă dă cuvântul doamnei contabile, care spune că se propune suplimentarea prevederilor la următoarele capitole:

                     - chelt.personal administraţie cont 24510210                  + 10 mii lei

                     - chelt.personal comunitari cont 24540210                               + 5 mii lei

                     - burse şcolare cont 24650259                                       + 5 mii lei

                     - chelt. personal asist.personali cont 24680210               + 15 mii lei

          Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: aprobarea documentaţiei pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi ameliorare la păşunea comuală din Gavojdia. Conform caietului de sarcini întocmit se vor efectua lucrări la 97 ha , după cum urmează: Gavojdia 40 ha în PS 558 şi PS 559, Lugojel 20 ha în APJ 158 şi APJ 160, Jena 17 ha în PS 1004 şi PS 1002, Sălbăgel 20 ha în PS 1258. Devizul general prevede suma de 155.000 lei total, din care 145.000 lei lucrarea propriu-zisă, proiectare 9.500 lei şi consultanţă 500 lei. Lucrările propuse pentru fiecare hectar sunt: curăţarea mecanică a resturilor vegetale, nivelarea muşuroaielor, defrişarea pâlcurilor de crategus sp, prunus sp etc şi aplicarea unei doze de 300  kg complex la hectar.

Este propus domnul consilier Avram Petru pentru a face parte din comisia de recepţie a lucrării şi pentru a reprezenta Consiliul Local pe durata executării lucrărilor.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: actualizarea procedurii de înregistrare a vehiculelor nesupuse înmatriculării. Se dă cuvântul domnului primar, care propune Consiliului Local aprobarea înregistrării mopedelor şi scuterelor fără carte de identitate RAR, ci doar cu verificare tehnică. În rest se propune menţinerea procedurii aprobate anul trecut.

Domnul consilier Mateaş Ioan ia cuvântul şi spune că această hotărâre ar trebui comunicată şi Postului de poliţie din Gavojdia, pentru a lua măsurile necesare astfel încât toate mopedele să fie înregistrate.

Proiectul de hotărâre în forma prezentată şi însoţit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: diverse. La acest punct au fost discutate mai multe probleme legate de gospodărirea comunală.  

Nemaifiind alte probleme de discutat, preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  SECRETAR 
CRISTIAN CONSTANTIN                                     LENUŢA MOICA


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanţării din bugetul local al comunei Gavojdia a Proiectului „BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ MODEL TIP 2 ÎN COMUNA GAVOJDIA JUD.TIMIŞ”

 

 

          Consiliul Local al comunei Gavojdia

          Analizând prevederile Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 71/2007, precum şi pe cele ale Hotărârii Guvernului nr. 602/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor, cu modificările şi completările ulterioare,

Luând act de Ghidul solicitantului pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural, adoptat de către Comisia privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor

În temeiul prevederilor art 45 din Legea administraţiei publice locale, republicată

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 – Se aprobă cofinanţarea din bugetul local al comunei Gavojdia a proiectului  „BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ MODEL TIP 2 ÎN COMUNA GAVOJDIA JUD.TIMIŞ” cu suma de 101.671 lei, reprezentând :

-        49.700 lei cheltuieli neeligibile

-        51.971 lei valoarea cofinanţării din 519.710 lei, reprezentând o rată a cofinanţării de 10%

Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-        Contabilităţii Primăriei Gavojdia

-        Se face publică prin afişare

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

       EMIL BLIDARIU

 

                                                                            CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                SECRETAR

                                                                             LENUŢA MOICA

 

 

 

GAVOJDIA, 5.08.2008

NR.13


ROMANIA                                                                                              

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

 

HOTĂRÂREA

privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA MODEL TIP 2

COM.GAVOJDIA, JUD. TIMIS

 precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

 

În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările,

 

analizând prevederile Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 71/2007, precum şi pe cele ale Hotărârii Guvernului nr. 602/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

luând act de Ghidul solicitantului pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural, adoptat de către Comisia privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor,

 

luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,

 

luând act de referatul de aprobare al primarului comunei Gavojdia, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 1942/5.08.2008,

 

ţinând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

 

analizând studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA MODEL TIP 2

COM.GAVOJDIA, JUD. TIMIS

 

având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), art.63 alin.(1) lit.c), precum şi pe cele ale art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GAVOJDIA adoptă prezenta hotărâre.

 

Art.1.-  Se aprobă studiul de fezabilitate al proiectului

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA MODEL TIP 2

COM.GAVOJDIA, JUD. TIMIS

 pentru care se solicită finanţarea în baza Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, instituit prin Ordonanţa Guvernului nr.7/2006, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 71/2007, respectiv indicatorii tehnico-economici, după cum urmează:

a) valoarea investiţiei : 569 410 ron.

b) amplasamentul are o suprafata de 1419 mp din care: vestiarele au o suprafata desfasurata de 196 mp, terenul de sport 1010,5 mp si spatii parcare auto 8 locuri.

 

Art.2.-  Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art.1, precum şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare pentru acesta se suportă din veniturile proprii ale bugetului local şi/sau împrumuturi.

 

Art.3.-  Se ia act de Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al Comunei Gavojdia.

 

Art.4.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul DĂNUŢ STOICA.          

 

Art.5.- Prezenta hotarare se va comunica:

-   Primariei comunei Gavojdia

-   Institutiei Prefectului judetului Timis;

-   Consultantului tehnic al proiectului.

Se va face publica prin afisare.

 

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                            EMIL BLIDARIU                          

                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                      SECRETAR

                                                                                   LENUŢA MOICA

Nr. 12 din 5.08.2008


ROMANIA                                                                                              

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

 

 

 

 HOTĂRÂRE

privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2009

 

            Având în vedere referatul compartimentului taxe-impozite nr.1906/31.07.2008 şi Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local  

            În temeiul prevederilor Titlului IX din Legea 571/2003 – privind Codul fiscal şi Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003

            În conformitate cu art.45 alin.1 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, modificată, republicată

 

            Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

 

CAPITOLUL I

Impozitul pe clădiri

 

            Art.1 – (1)În cazul persoanelor fizice , impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii.

            (2) Valoarea impozabilă a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei construite a clădirii (mp) cu valoarea corespunzătoare din tabelul următor:

Nr

Felul si destinatia cladirilor

 

Valoarea

Impozabila**),

Lei/mp(lei RON)

crt

si ale altor contructii

Nivelurile

Indexate

Niv.indexate

pentru anul 2009

 

Impozabile

Pentru anul

2008 –lei/mp-

 

-lei/mp

 

 

Cu instalatii de

Fara instalatii de

Cu instalatii de

Fara instalatii de

 

 

Apa,canalizare,

apa,canalizare,

apa,canalizare,

apa,canalizare,

 

 

Electrice,incalzire

Electrice,incalzire

electrice,incalzire

electrice,incalzire

0

1

2

3

4

5

1

Cladiri a)cu peretii sau cadre

 

 

 

 

 

De beton armat,din caramida

669

397

669

397

 

Arsa,piatra naturala sau din

 

 

 

 

 

Alte materiale asemanatoare

 

 

 

 

2

Cladiri cu peretii din  lemn,caramida

 

 

 

 

 

nearsa,valatuci,paianta

182

114

182

114

 

Si alte mater.asemanatoare

 

 

 

 

3

Constructii anexe,corpului  

 

 

 

 

 

 principal al unei cladiri

 

 

 

 

 

Avand pereti din beton

 

 

 

 

 

din caramida arsa piatra sau

 

 

 

 

 

alte materiale asemanatoare

114

 

102

 

114

102

 

4

Constructii anexe,corpului  

 

 

 

 

 

pereti din lemn din caramida nearsa ,valatici sipci sau alte materiale asemanatoare

68

 

45

 

68

 

45

 

A

Cladire cu cadre din beton armatsau cu pereti exteriori din caramidaarsa sau din orice materiale rezultate in urma  unui tratament termic si /sau chimic

x

x

669

397

B

 

 

 

 

 

Cladire cu pereti exteriori din lemn,din piatra naturala ,din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse  unui tratament termic si /sau chimic

x

x

182

114

C

Cladire anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa saudin orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si /sau chimic

x

x

114

102

 

(2)Incepand cu data de 01.01.2008,pentru cladirile  proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ –teritoriale,concesionate inchiriate date în administrare ori in folosinta, dupa caz,care reprezinta   sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor titularilor dreptului de administrare sau de folosinta,dupa caz,in conditii similare impozitului pe cladiri

(3)Pentru determinarea suprafetei construite desfasurata, in cazul cladirilor care nu pot fi, efectiv masurate pe conturul exterior, asupra suprafetei utile se aplica coeficientul de trasformare de 1,20.

(4)Valoarea impozabila se reduce in raport cu perioada in care au fost realizate dupa cum urmeaza:

               -construite inainte de anul 1950, inclusiv=reducere 20%

               -construite intre anii 1951-1977,             =reducere  10%

Art.2. (1) Impozitul pe cladiri in cazul contribuabililor persoane fizice, se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile a cladirii.

                   (2) In cazul contribuabililor persoane fizice care detin mai multe cladiri cu destinatia de locuinte, impozitul pe cladiri se majoreaza dupa cum urmeaza:

a)    cu 15% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

b)    cu 50% pentru cea de-a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

c)    cu 75% pentru cea de-a treia cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

d)    cu 100% pentru cea de-a patra cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.

           (3) Ordinea numerica a proprietarilor se determina in raport de anul dobandirii cladirilor, indiferent sub ce forma, rezultat din documentele care atesta calitatea de proprietar.

 

Art.3 (1) Impozitul pe cladiri, in cazul contribuabililor persoane juridice, se calculeaza prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea acestora, conform prevederilor legale in vigoare .

         (2) In cazul unei  cladiri care  nu a fost reevaluata in ultimi trei anii, cota impozitului pe cladiri este stabilita de consiliul local 10% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii,inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice pana la sfirsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare

         (3) La determinarea impozitului pe cladiri in cazul contribuabililor persoane juridice, se au in vedere atat cladirile aflate in functiune, cat si cele in rezerva sau in conservare.

 

Art.4. Nu sunt supuse impozitului pe cladiri:

a)    cladirile institutiilor publice, cu exceptia incintelor acestora folosite pentru activitati economice.

b)    Monumentele istorice, de arhitectura si arheologie, muzeele si casele memoriale.

c)    Lacasurile de cult apartinad cultelor religioase recunoscute de lege.

d)    Cladirile institutiilor de invatamant preuniversitar si universitar, autorizate provizoriu sau acreditate.

e)    Cladirile aflate in domeniul public si privat al  statului, administrate de R.A.Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat si de R.A.Locato.

f)     Constructii si amenajari funerare din cimitire.

g)    Constructii speciale: sonde de titei,gaze,sare: statii de trasformare si de conexiuni precum si cladirile si constructiile speciale anexe ale acestora, posturi de trasformare, retele aeriene de transport si distribuire a energiei electrice, precum si stalpii aferenti acestora, cabluri sbterane de trasport si distributie, instalatii electrice de forta; retele de canalizare si retele de telecomunicatii subterane si aeriene pe suport propriu; cantoane pentru interventii la apararea impotriva inundatiilor; poduri,viaducte,diguri, apeducte,tuneluri,conducte de termoficare; terasamente,altele de natura similara cu avizul consiliilor locale.

Impozitul pe teren in intravil

 

CAPITOUL II

Impozitul pe teren

 

Art.5- (1) Impozitul pe teren in intravilan se calculeaza in lei/mp astfel zona D rang V pentru intreaga comuna.dupa urmatorul tabel

 

.

Zona

In

Cadrul

Locali-

Tatii

NIVELURILE APLICABILE

Pentru anul 2009lei/ha

Nivelurile Impozitului

Pe ranguri de localitati

 

 

 

 

 

 

0

I

II

III

IV

V

A

7404

6148

5401

4681

636

509

B

6148

4648

3768

5180

509

382

C

4648

3180

2385

1511

382

254

D

3180

1511

1261

880

249

127

 

                          (2) Se stabileşte pentru anul 2009 un impozit de 0,01 lei/mp scazandu-se suprafata construita la sol a cladirilor.

Art.6.- (1)Impozitul pe terenurile amplasate in intravilan-orice alta categorie de folosinta dacat cea de terenuri cu constructii  se stabileşte zona C pentru întreaga comună, astfel:

           1. Teren arabil   ………………………13 lei/ha              

             2. Păşune  …………………………….11 lei/ha              

             3. Fâneaţă  ……………………………11 lei/ha              

             4. Vie …………………………………20 lei/ha      

             5. Livezi ……………………………. .. 25 lei/ha  

             6. Paduri  si terenuri forestiere….……. 13 lei/ha

             7. Terenuri cu ape………………………6 lei/ha

            

(2)  Pentru terenurile  proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ –teritoriale,concesionate inchiriate date I administrare ori in folosinta, dupa caz,care reprezinta   sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor titularilor dreptului de administrare sau de folosinta,dupa caz,in conditii similare impozitului pe teren

 

Art.6 - În cazul unui teren situat în extravilan , se stabileşte impozitul pe teren în lei/ha, clasa de calitate III, zona C, după cum urmează :

           

Nr.

crt

Zona

Categoria de folosinta

 

 0

1

C

1

Teren cu constructii

18

2

Arabil

32

3

Pasune

16

4

Faneata

16

5

Vie pe rod ,alta decat cea prevazuta la nr.crt. 6. 1

36

6

Livada pe rod ,alta decat cea  prevazuta la nr.crt.6.1

36

6.

Livada pana la intrarea pe rod

x

7

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera cu exceptia celui prevazut  la nr. crt.7.1

8

7.

Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie

x

8

Teren cu apa ,altul decat cel cu amenajari piscicole

2

8.

 

 

Teren cu amenajari piscicole

20

 

 

9

Drumuri si cai ferate

 

x

 

10

Neproductiv

x

 

          Art.7. Nu sunt supuse impozitului pe teren:

a)    terenurile cu constructii, numai pentru suprafata construta la sol a cladirilor.

b)    Terenurile apartinand cultelor religioase recunoscute de lege si unitatile locale ale acestora cu personalitate juridica.