Proiecte de hotărâri  2008

 

Home

PROIECTE DE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL

COMUNEI GAVOJDIA

 

- 2008 -

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 3161 DIN 19.12.2008

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

 

 

            Ţinându-se seama de referatul contabilei Primăriei comunei Găvojdia nr.3160/19.12.2008, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local       

            În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.273/2006 – privind finanţele publice locale şi Legii nr.82/1991 – legea contabilităţii , republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale OUG nr.43/2008

            În conformitate cu art. 36 alin.4 lit.a) şi art.45 alin.1 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

            Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2008 , după cum urmează:

            - Venituri: Total                                                                                      + 24 mii lei

                      - cap.04.02.04 – sume alocate pt.echilibrare buget local               + 24 mii lei

                                               

            - Cheltuieli: Total                                                                                    + 24 mii lei

                        - cap.70.02.71 – servicii dezvoltare – chelt.capital

alimentare cu apă                                                   + 24 mii lei

                       

            Art.2  - Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţia Prefectului -  Judeţul Timiş

-          D.G.F.P. Timiş

-          Consiliului Judeţean Timiş

-          Departamentului contabilitate al Primăriei

-          Se face publică prin afişare

 

           

 

               INIŢIATOR

                 PRIMAR

          DĂNUŢ STOICA

                                                                                                             AVIZAT

                                                                                                           SECRETAR

                                                                                                     LENUŢA MOICA

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 3101 DIN 12.12.2008

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

 

            Ţinându-se seama de referatul contabilei Primăriei comunei Găvojdia nr.3097/12.12.2008, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local       

            În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.273/2006 – privind finanţele publice locale şi Legii nr.82/1991 – legea contabilităţii , republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale OUG nr.43/2008

            În conformitate cu art. 36 alin.4 lit.a) şi art.45 alin.1 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

            Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2008 , după cum urmează:

            - Venituri: Total                                                                                      + 30 mii lei

                      - cap.36.02.50 – diverse venituri                                                   + 30 mii lei

                                               

            - Cheltuieli: Total                                                                                    + 30 mii lei

                        - cap.51.02.20 - cheltuieli materiale administraţie                       + 10 mii lei

                        - cap.65.02.20 – cheltuieli materiale învăţământ                         + 10 mii lei

                        - cap.65.02.57.02.04 – învăţământ – ajutoare – tichete cadou  + 10 mii lei

           

Art.2  - Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţia Prefectului -  Judeţul Timiş

-          D.G.F.P. Timiş

-          Consiliului Judeţean Timiş

-          Departamentului contabilitate al Primăriei

-          Se face publică prin afişare

 

           

 

 

  INIŢIATOR

                 PRIMAR  

            DĂNUŢ STOICA

                                                                                                             AVIZAT

                                                                                                           SECRETAR

                                                                                                     LENUŢA MOICA

 

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

NR. 3102 DIN 12.12.2008

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind acordarea tichetelor cadou cu ocazia Crăciunului pentru personalul Şcolii cu clasele I-VIII Gavojdia

 

 

 

            Având în vedere referatul contabilităţii nr.3098/12.12.2008 prin care se propune acordarea tichetelor cadou pentru personalul Şcolii cu clasele I-VIII Gavojdia

            În temeiul prevederilor Legii nr.193/2006 – privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, a prevederilor HG nr.1317/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.193/2006 - privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, precum şi art.24 din OUG nr.37/2008 – privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar   

            În conformitate cu prevederile art.36 alin.6 lit.b) şi art.45 din Legea nr.215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată

 

            Consiliul Local al comunei Gavojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – Se aprobă acordarea tichetelor cadou pentru personalul Şcolii cu clasele I-VIII Gavojdia, cu ocazia sărbătorii Crăciunului.

            Art.2 – Valoarea tichetelor cadou este de 350 lei/persoană şi se suportă în totalitate din veniturile proprii ale bugetului local al comunei Gavojdia.

            Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-          Compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei

-          Şcolii cu clasele I-VIII Gavojdia

-          Se face publică prin afişare

 

 

 

INIŢIATOR

 PRIMAR

       DĂNUŢ STOICA

                                                                                                            AVIZAT

                                                                                                         SECRETAR

                                                                                                      LENUŢA MOICA

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 3104 DIN 12.12.2008

 

 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor taxe locale la nivelul comunei Găvojdia pentru anul 2009

 

 

            Având în vedere necesitatea suplimentării veniturilor proprii pentru anul 2009

            Ţinându-se seama de referatul referentului taxe şi impozite nr.3100/12.12.2008 şi avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Găvojdia

            În conformitate cu art.45 din Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

            Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – Se instituie următoarele taxe locale la nivelul comunei Găvojdia pentru anul 2009:

a)      – taxe închirieri şi concesionări:

                         - închiriere clădiri persoane fizice                              0,38 lei/mp/lună

                         - închirieri clădiri persoane juridice                            4.5 lei/mp/lună

                         - concesionări teren intravilan persoane fizice           0,2 lei/mp/an

                         - concesionări teren extravilan persoane fizice          0,01 lei/mp/an

                         - concesionări teren extravilan persoane juridice       0,03 lei/mp/an

                         - concesionare teren intravilan persoane juridice       0,4 lei/mp/an

                         - concesiune construcţii extravilan                             6 lei/mp/an

b)      – alte taxe:

-          taxă închiriere cămine culturale: 150 lei/zi

-          taxă acord principiu emitere de către CJT a autorizaţiei de construire şi a certificatului de urbanism sau alte tipuri de acorduri/avize:

                              - persoane fizice: 50 lei

                              - persoane juridice: 500 lei

-          taxă închiriere tractor cu remorcă: 50 lei/oră

-          taxă ambulant: 15 lei/zi

-          taxă viză anuală autorizaţie PF/AF: 100 lei/an

               Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-          Primarului comunei

-          Compartimentului contabilitate al Primăriei

-          Se face publică prin afişare

 

INIŢIATOR

 PRIMAR

                       DĂNUŢ STOICA

                                                                                                                        AVIZAT

                                                                                                                     SECRETAR

                                                                                                                  MOICA LENUŢA

 

 


ROMANIA                                                                                              

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

NR. 3103 DIN 12.12.2008

 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2009

 

            Având în vedere referatul compartimentului taxe-impozite nr.3099/12.12.2008 şi Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local  

            În temeiul prevederilor Titlului IX din Legea 571/2003 – privind Codul fiscal şi Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003

            În conformitate cu art.45 alin.1 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, modificată, republicată

 

            Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

 

CAPITOLUL I

Impozitul pe clădiri

 

            Art.1 – (1)În cazul persoanelor fizice , impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii.

            (2) Valoarea impozabilă a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei construite a clădirii (mp) cu valoarea corespunzătoare din tabelul următor:

Nr

Felul si destinatia cladirilor

Valoarea

Impozabila**),

crt

si ale altor contructii

Nivelurile

Indexate

 

Impozabile

Pentru anul

2009 –lei/mp-

 

 

Cu instalatii de

Fara instalatii de

 

 

Apa,canalizare,

apa,canalizare,

 

 

Electrice,incalzire

Electrice,incalzire

0

1

2

3

1

Cladiri a)cu peretii sau cadre

 

 

 

De beton armat,din caramida

802

476

 

Arsa,piatra naturala sau din

 

 

 

Alte materiale asemanatoare

 

 

2

Cladiri cu peretii din  lemn,caramida

 

 

 

nearsa,valatuci,paianta

218

136

 

Si alte mater.asemanatoare

 

 

3

Constructii anexe,corpului  

 

 

 

 principal al unei cladiri

 

 

 

Avand pereti din beton

 

 

 

din caramida arsa piatra sau

 

 

 

alte materiale asemanatoare

136

 

122

 

4

Constructii anexe,corpului  

 

 

 

pereti din lemn din caramida nearsa ,valatici sipci sau alte materiale asemanatoare

81

 

54

 

A

Cladire cu cadre din beton armatsau cu pereti exteriori din caramidaarsa sau din orice materiale rezultate in urma  unui tratament termic si /sau chimic

802

476

B

 

 

 

 

 

Cladire cu pereti exteriori din lemn,din piatra naturala ,din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse  unui tratament termic si /sau chimic

218

136

C

Cladire anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa saudin orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si /sau chimic

136

122

 

(2)Incepand cu data de 01.01.2008,pentru cladirile  proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ –teritoriale,concesionate inchiriate date în administrare ori in folosinta, dupa caz,care reprezinta   sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor titularilor dreptului de administrare sau de folosinta,dupa caz,in conditii similare impozitului pe cladiri

(3)Pentru determinarea suprafetei construite desfasurata, in cazul cladirilor care nu pot fi, efectiv masurate pe conturul exterior, asupra suprafetei utile se aplica coeficientul de transformare de 1,20.

(4)Valoarea impozabila se reduce in raport cu perioada in care au fost realizate dupa cum urmeaza:

               -construite inainte de anul 1950, inclusiv=reducere 20%

               -construite intre anii 1951-1977,             =reducere  10%

         Art.2. (1) Impozitul pe cladiri in cazul contribuabililor persoane fizice, se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile a cladirii.

                   (2) In cazul contribuabililor persoane fizice care detin mai multe cladiri cu destinatia de locuinte, impozitul pe cladiri se majoreaza dupa cum urmeaza:

a)      cu 15% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

b)      cu 50% pentru cea de-a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

c)      cu 75% pentru cea de-a treia cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

d)     cu 100% pentru cea de-a patra cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.

           (3) Ordinea numerica a proprietarilor se determina in raport de anul dobandirii cladirilor, indiferent sub ce forma, rezultat din documentele care atesta calitatea de proprietar.

 

Art.3 (1) Impozitul pe cladiri, in cazul contribuabililor persoane juridice, se calculeaza prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea acestora, conform prevederilor legale in vigoare .

         (2) In cazul unei  cladiri care  nu a fost reevaluata in ultimi trei anii, cota impozitului pe cladiri este stabilita de consiliul local 10% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii,inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice pana la sfirsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare

         (3) La determinarea impozitului pe cladiri in cazul contribuabililor persoane juridice, se au in vedere atat cladirile aflate in functiune, cat si cele in rezerva sau in conservare.

 

Art.4. Nu sunt supuse impozitului pe cladiri:

a)      cladirile institutiilor publice, cu exceptia incintelor acestora folosite pentru activitati economice.

b)      Monumentele istorice, de arhitectura si arheologie, muzeele si casele memoriale.

c)      Lacasurile de cult apartinad cultelor religioase recunoscute de lege.

d)     Cladirile institutiilor de invatamant preuniversitar si universitar, autorizate provizoriu sau acreditate.

e)      Cladirile aflate in domeniul public si privat al  statului, administrate de R.A.Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat si de R.A.Locato.

f)       Constructii si amenajari funerare din cimitire.

g)      Constructii speciale: sonde de titei,gaze,sare: statii de trasformare si de conexiuni precum si cladirile si constructiile speciale anexe ale acestora, posturi de trasformare, retele aeriene de transport si distribuire a energiei electrice, precum si stalpii aferenti acestora, cabluri sbterane de trasport si distributie, instalatii electrice de forta; retele de canalizare si retele de telecomunicatii subterane si aeriene pe suport propriu; cantoane pentru interventii la apararea impotriva inundatiilor; poduri,viaducte,diguri, apeducte,tuneluri,conducte de termoficare; terasamente,altele de natura similara cu avizul consiliilor locale.

 

CAPITOUL II

Impozitul pe teren

 

Art.5- (1) Impozitul pe teren in intravilan se calculeaza in lei/mp astfel zona D rang V pentru intreaga comuna.

          (2) Se stabileşte pentru anul 2009 un impozit de 0,01 lei/mp scazandu-se suprafata construita la sol a cladirilor.

Art.6.- (1)Impozitul pe terenurile amplasate in intravilan-orice alta categorie de folosinta dacat cea de terenuri cu constructii  se stabileşte zona C pentru întreaga comună, astfel:

           1. Teren arabil   ………………………150 lei/ha         

             2. Păşune  …………………………….11 lei/ha                     

             3. Fâneaţă  ……………………………11 lei/ha                     

             4. Vie …………………………………20 lei/ha        

                       5. Livezi ……………………………. .. 25 lei/ha       

                       6. Paduri  si terenuri forestiere….……. 13 lei/ha

             7. Terenuri cu ape………………………6 lei/ha

            

(2)   Pentru terenurile  proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ –teritoriale,concesionate inchiriate date I administrare ori in folosinta, dupa caz,care reprezinta   sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor titularilor dreptului de administrare sau de folosinta,dupa caz,in conditii similare impozitului pe teren

 

Art.6 - În cazul unui teren situat în extravilan , se stabileşte impozitul pe teren în lei/ha, clasa de calitate III, zona C, după cum urmează :

           

Nr.

crt

Zona

Categoria de folosinta

 

 0

1

C

1

Teren cu constructii

26

2

Arabil

38

3

Pasune

19

4

Faneata

19

5

Vie pe rod ,alta decat cea prevazuta la nr.crt. 6. 1

48

6

Livada pe rod ,alta decat cea  prevazuta la nr.crt.6.1

48

6.

Livada pana la intrarea pe rod

x

7

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera cu exceptia celui prevazut  la nr. crt.7.1

28

7.

Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie

x

8

Teren cu apa ,altul decat cel cu amenajari piscicole

4

8.

 

 

Teren cu amenajari piscicole

28

 

 

9

Drumuri si cai ferate

 

x

 

10

Neproductiv

x

 

 

 

 

 

          Art.7. Nu sunt supuse impozitului pe teren:

a)      terenurile cu constructii, numai pentru suprafata construta la sol a cladirilor.

b)      Terenurile apartinand cultelor religioase recunoscute de lege si unitatile locale ale acestora cu personalitate juridica.

c)       Terenurile cimitirelor.

d)     Terenurile institutiilor de invatamant preuniversitar.

e)      Terenurile aflate in proprietatea, administrarea sau in folosinta institutiilor publice.

f)       Terenurile degradate si poluate, incluse in perimetru de ameliorare pe timpul cat dureaza ameliorarea lor.

        

          Art.8. Nu se datoreaza taxa pe teren pentru:

a)      unitatile de trasport feroviar

b)      terenurile aflate in administrarea sau in folosinta institutiilor publice.

c)      Terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura.

g)      Terenurile degradate si poluate, incluse in perimetru de ameliorare pe timpul cat dureaza ameliorarea lor.

 

 

CAPITOLUL III

TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

 

Art.9 – (1)Taxa asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica inmatriculate de pesoane fizice sau juridice se calculeaza în funcţie de capacitatea cilindrică a acestora , prin înmulţirea fiecărui 500 cmc sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare , astfel:

a.       Motorete,scutere,motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cmc inclusiv : 8 lei fractiune de 200 cmc

 

              b. autoturisme cu  capacitatea cilindrica   intre 1601cmc si 2000 cmc inclusiv : 18  lei fractiune de 200 cmc

 

              c. autoturisme cu  capacitatea cilindrica   intre 2001 cmc si 2600 cmc inclusiv : 36 lei fractiune de 200 cmc

 

              d. autoturisme cu  capacitatea cilindrica   intre 2601 cmc si 3000 cmc inclusiv : 72 lei fractiune de 200 cmc

 

   e. autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cmc : 144 lei fractiune de 200   cmc

 

              f. autobuze, autocare,microbuze : 24 lei fractiune de =200 cmc

 

              g.alte autovehicole  cu masa totala  maxim autorizata de pana la 12 tone inclusiv:

precum si autoturismele de teren din productia interna : 30 lei fractiune de 200 cmc

 

              h.tractoare inmatriculate : 18 lei fractiune de 200 cmc

 

            (2) În cazul unui ataş , taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele , motoretele şi scuterele respective.

 

ART.10- Nivelul impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art.263 ali. 4 din Legea nr.571/2003 privind Codul  fiscal

                  Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai  mare de 12 tone

 

 

 

 

 

 

 

 

Impozitul,in  lei

 

Impozitul,in lei,

            NUMARUL AXELOR

pentru vehiculele

pentru vehiculele

          SI MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA

angajate exclusiv

angajate in

 

 

 

in operatiunile

 

operatiunile

 

 

 

de transport intern

de transport intern

 

 

 

 

si international

 

 

 

 

 

 

 

 

Vehicule

Vehicule

Vehicule

Vehicule

 

 

cu sistem

cu alt

cu sistem

cu alt

 

 

de suspensie

sistem

de suspensie

sistem de

 

 

pneumatica

de

pneumatica

suspensie

 

 

sau un

suspensie

sau un

 

 

 

echivalent

 

ehivalent

 

 

 

recunoscut

 

recunoscut

 

I

Vehicule cu doua axe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai putin de 12 tone,

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

13 tone

0

86

0

122

 

2.Masa nu mai putin de 13 tone,

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

14 tone

86

238

122

338

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Masa nu mai putin de

 

 

 

 

 

14 tone dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

15 tone

238

334

338

476

 

4.Masa nu mai putin de 15 tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

18 tone

334

756

476

1079

II

Vehicule cu 3 axe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai putin de 15 tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

17 tone

86

150

122

214

 

2.Masa nu mai putin de 17 tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

19 tone

150

306

214

437

 

3.Masa nu mai putin de 19 tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

21 tone

306

397

437

568

 

4.Masa nu mai putin de 21 de tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

23 de tone

397

612

568

875

 

5.Masa nu mai putin de 23 de tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

25 de tone

612

951

875

1358

 

6.Masa nu mai putin de 25 de tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

26 de tone

612

951

875

1358

III

Vehicule cu 4 axe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Masa nu mai putin de 23 de tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

25 de tone

397

403

568

690

 

2.Masa nu mai putin de 25 de tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

27 de tone

403

629

575

898

 

3.Masa nu mai putin de 27 de tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

29 de tone

629

998

898

1426

 

4.Masa nu mai putin de 29 de tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

31 de tone

998

1480

1426

2114

 

5.Masa nu mai putin de 31 de tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

32 tone

998

1481

1426

2114

 

In cazul unei combinatii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfa

 

cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone,impozitul pe mijloacele de

 

trasporteste egala  cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)de transport marfa cu masa

 

totala maxima autorizata marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone.

 

 

 

 

 

 

 

 

Impozitul,in  lei

 

Impozitul,in lei,

            NUMARUL AXELOR

pentru vehiculele

pentru vehiculele

          SI MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA

angajate exclusiv

angajate in

 

 

 

in operatiunile

 

operatiunile

 

 

 

de transport intern

de transport intern

 

 

 

 

si international

 

 

 

 

 

 

 

 

Vehicule

Vehicule

Vehicule

Vehicule

 

 

cu sistem

cu alt

cu sistem

cu alt

 

 

de suspensie

sistem

de suspensie

sistem de

 

 

pneumatica

de

pneumatica

suspensie

 

 

sau un

suspensie

sau un

 

 

 

echivalent

 

ehivalent

 

 

 

recunoscut

 

recunoscut

 

I

VEHICULE CU 2+1 AXE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai putin de 12 tone,

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

14 tone

0

0

0

0

 

2. Masa nu mai putin de 14 tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

16 tone

0

0

0

0

 

3. Masa nu mai putin de 16 tone,

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

18 tone

0

40

0

55

 

4.Masa nu mai putin de 18 tone,

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

20 tone

40

89

55

126

 

5.Masa nu mai putin de 20 tone,

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

22 tone

89

208

126

295

 

6.Masa nu mai putinde 22 tone,

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

23 tone

208

268

295

382

 

7.Masa nu mai putin de 23 tone,

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

25 tone

268

482

382

689

 

8.Masa nu mai putin de 2 tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

28 tone

482

846

689

1208

II

VEHICULE CU 2+2 AXE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Masa nu mai putin de 23 tone,

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

25 tone

83

193

118

276

 

2.Masa nu mai putin de 25 de tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

26 tone

193

305

276

452

 

3.Masa nu mai putin de 26 de tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

28 de tone

317

466

452

665

 

4. Masa nu mai putin de 28 tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

29 tone

466

563

665

803

 

5.Masa nu mai putin de 29 tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

31 de tone

563

924

803

1319

 

6. Masa nu mai putin de 31 de tone,

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

33 de tone

924

1282

1319

1830

 

7.Masa nu mai putin de 33 de tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

36 de tone

1282

1946

1830

2779

 

8.Masa nu mai putin de 36 de tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

38 tone

1282

1946

1830

2779

III

VEHICULE CU 2+3 AXE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Masa nu mai putin de 36 de tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

38 de tone

1020

1420

1457

2027

 

2.Masa nu mai putin de 38 de tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

40 de tone

1420

1930

2027

2755

IV

VEHICULE CU 3+2 AXE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Masa nu mai putin de 36 de tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

38 de tone

901

1252

1288

1787

 

2.Masa nu mai putin de 38 de tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

40 de tone

1252

1730

1787

2472

 

3.Masa nu mai putin de 40 de tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

44 de tone

1730

2560

2472

3656

V

VEHICULE CU 3+3 AXE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai putin de 36 de tone

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

38 de tone

512

620

732

886

 

2.Masa nu mai putin de 38 de tone,

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

40 de tone

620

926

878

1102

 

Masa nu mai putin de 40 de tone,

 

 

 

 

 

dar nu mai mult de

 

 

 

 

 

44 de tone

929

1475

1322

2107

 

 

 

 

CAPITOLUL IV

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR

 

 

 

Art.11 –(1)  Taxa pentru  eliberarea certificatelor de urbanism este  stabilita in limitele prevazute dupa cum urmeaza:

Suprafata pentru care se obtine certificatul                Taxa (lei)

              de urbanism                                                                        

a)      Pana la 150 mp inclusiv                                   4              

b)      Intre 151 mp si 250 mp inclusiv                      5              

c)      Intre 251 mp si 500 mp inclusiv                      7              

d)     Intre 501 mp si 750 mp inclusiv                      8              

e)      Intre 751 mp si 1.000 mp inclusiv                   10                        

f)       Peste 1.000 mp                                                10+0,01 pentru

                                                                             fiecare mp care    

                                                                         depaseste 1.000 mp

(2)Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarii de contructii.

(3)Taxa pentru eliberarea  autorizatiei de foraje sau excavari necesara studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari se calculeaza inmultind numarul de metri patrati de teren afectat de foraj sau  excavatie cu o valoare stabilita de 6 lei.

(4)Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire , este egala cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier.

(5)Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere in corturi, casute sau rulote ori campinguri este egala cu 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie.

(6)Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine,spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor este de 6 lei pentru fiecare metru patrat de suprafata ocupata de constructie.

(7)Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat cele prevazute in alt aliniat al prezentului articol este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv instalatiile aferente.

(8)Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii este egala cu 0,1% din valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri. In cazul desfiintarii partiale a unei constructii, taxa pentru eliberarea autorizatiei se modifica astfel incat sa reflecte portiunea de constructie  care urmeaza a fi demolata.

       (9)Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism  sau a unei autorizatii de construire este egala cu 30% din cuantumul  taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.

       (10)Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu este de  9 lei  pentru fiecare racord.

       (11)Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean este de  11 lei.

       (12)Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa este de  7 lei.

       (13)Pentru taxele prevăzute în prezentul articol, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrarilor de constructie, se aplica urmatoarele reguli:

a)      taxa datorata se stabileste pe baza valorii lucrarilor de constructie declarate de persoana care solicita avizul si se plateste inainte de emiterea avizului.

b)      în termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data care expira autorizatia de respectiva, persoana care a obtinut autorizatia trebuie sa depuna o declaratie privind valoarea lucrarilor de constructei la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale.

c)      pana in cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situatia finala privind valoarea lucrarilor de constructie , compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale are obligatia de a stabili taxa datorata pe baza valorii reale a lucrarilor de constructie;

d)     Pana in cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale a emis valoarea stabilita pentru taxa, trebuie platita orice suma suplimentara datorata de catre persoana care a primit autorizatia sau orice suma care trebuie rambursata de autoritatea administratiei publice locale.

Art.9 -  (1)Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice, precum şi viza anuală a acestora este de 11 lei.

(2)Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare  de functionare este de 14 lei.

(3)Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale este de  25 lei/copie pentru persoane fizice şi 50 lei/copie pentru persoane juridice.

(4)Taxa pentru eliberarea certificatelor de producator este de 20 lei.

 

 

 

CAPITOLUL V

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

 

                  Art.12 – Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei de                       3% la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.

Art.13 -  (1)Orice persoana care utilizeaza un panou , afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate intr-un loc public de pe teritoriul comunei Găvojdia datareaza plata taxei anuale prevazute in prezentul articol catre bugetul local al comunei.

(2)Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclamă si publicitate se calculează anual, prin înmulţirea numărului de metrii pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişului pentru reclamă sau publicitate cu următoarele sume, astfel:

a)      in cazul unui afis situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica, suma este de  25 lei.

b)in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate, suma este de  35 lei.

(3)Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se recalculeaza pentru a reflecta numarul de luni sau fractiunea de luna dintr-un an calendaristic in care se afiseaza in scop de reclama si publicitate.

 

 

CAPITOLUL VI

Impozitul pe spectacol

 

      Art.12 – Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor , după cum urmează :

a)      în cazul unui spectacol de teatru, balet , operă, operetă, concert filarmonic, sau altă manifestare muzicală , prezentarea unui film de cinematograf , un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă cota de impozit este egală cu 2%

b)      în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit.a), cota de impozit este egală cu 5%

Art.13 – (1) În cazul unei manifestări artistice sau al unei activităţi distractive care are loc într-o videotecă sau discotecă , impozitul pe spectacol se calculează pe baza suprafeţei incintei.

   (2) Impozitul se stabileşte pentru fiecare zi de manifestare artistică , prin înmulţirea numărului de metri pătraţi ai suprafeţei incintei videotecii sau discotecii cu suma stabilită cu următoarele sume :

a)      în cazul videotecilor , suma este de 1 lei  

b)      în cazul discotecilor , suma este de 2 lei   

(3) Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulţirea sumei rezultate conform alin.2 cu coeficientul de corecţie stabilit pentru rangul V – 1,00.

 

CAPITOLUL VII

                                          Alte taxe locale

     

Art. 14 – Se instituie o taxă zilnică de 15 lei  pentru utilizarea temporară a locurilor publice.

Art.15 – Se stabileşte o taxă anuală de 35 lei pentru deţinerea vehiculelor lente.

                    Art.16 – Se stabileşte o taxă de 15 lei/zi pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor destinate în scopul obţinerii de venit.    

                     Art.17 - Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri ,teren si mijloace de transport datorat  pentru intregul an catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10 %.

 

 

                   CAPITOLUL VIII

TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

 

Art.18.Taxe extrajudiciare de timbru:          

1. eliberarea certificatelor ,adeverintelor si a oricaror altor inscrisuri prin care se atesta o situatie sau un fapt                                                       1,00 leu

- taxa pentru eliberarea certificatelor ,adeverintelor si a oricaror altor inscrisuri prin care se atesta o situatie sau un fapt în regim de urgenţă             3,00 lei

2. eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor,in bilete de proprietate

    -pentru animale sub 2 ani                                             1,00 lei

   - pentru animale peste 2 ani                                          1,00 lei

 - taxa eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor,in bilete de proprietate în regim de urgenţă:

     -pentru animale sub 2 ani                                             3,00 lei

   - pentru animale peste 2 ani                                            3,00 lei

3. eliberare certificate de inregistrare fiscala                    4,00 lei  

 - taxa eliberare certificate fiscale PJ.la  urgenta                     100 lei

 - taxa eliberare certificate fiscale PF la  urgenta                           10 lei

4.trascrierea transmisiunii proprietatii asupra animalelor,in bilete de proprietate

   - pentru animale sub 2 ani                                            1,00 leu

   - pentru animale peste 2 ani                                         3,00 leu

5.Eliberarea,la cerere,a certif.medico-legale si a altor certif. folosite in justitie

                                                                                        1,00 leu

6.Eliberarea la cerere a certif. de cazier judiciar

                                                                                          1,00 leu

7.Inregistrarea la cerere in actele de stare civila a schimbarii numelui si a sexului

                                                                                        1,00 lei

8.Inregistrarea la cerere in actele de stare civila a desfacerii casatoriei

                                                                                           1,00 leu

9.Transcrierea la cerere in reg.de stare civila romane a actelor de stare civilaintoc-

mite de autoritatile straine

                                                                                          1,00 leu

10.Reconstituirea si intocmirea ulterioara la cerere a actelor de stare civila

                                                                                          1,00 leu

11.Eliberarea altor certif. de stare civila in locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

                                                                                         1,00 leu

 

 

CAPITOLUL IX

FACILITĂŢI FISCALE

 

Art.20.Facilitati fiscale:

        (1) -Sunt scutiti de la plata impozitului pe cladiri , teren si taxa asupra mijloacelor de trasport conform art.284, din Codul Fiscal urmatorii contribuabili:

       1)veteranii de razboi

       2)vaduvele de razboi

       3)vaduvele necasatorite ale veteranilor de razboi

       4)detinutii politici

       5)sotul(sotia) celui decedat din categoria celor disparuti sau exterminati in timpul detentiei,internati abuziv in spitale de psihiatrie, stramutati,deportati in strainatate sau prizonieri

      6)sotul(sotia) celui care a decedat dupa iesirea din inchisoare, din spitalul de psihiatrie, dupa intoarcerea din deportare sau din prinzonierat, daca ulterior nu s-a recasatorit

      7)eroii martiri a Revolutiei din Decembrie 1989

      8)urmasii celor care au decedat in lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989.

     (2) Beneficiază de scutiri urmatoarele categorii de contribuabili :

       a)persoanele cu handicap de gradul I si II

       b)persoanele fizice nevazatoare

       c)persoanele fizice care intr-un an beneficiaza numai de :

          c1. Indemnizatie de somaj

          c2. Si/sau ajutor social

          c3. Alocatie de sprijin

     (3) Consiliile locale, in luna mai a fiecarui an pentru anul fiscal urmator, pot stabilii prin hotarare reducerea cu pana la 100% inclusiv a impozitului pe cladiri datorat de persoanele fizice,in cazulin care acestea se obliga ca in anul in care beneficiaza  de aceasta facilitate fiscala sa realizeze reparatii de natura celor care se pot executa fara autorizatie de construire, in conditiile legii, respectiv:

a)      reparatii la acoperisuri, invelitori sau terase;

b)      reparatii si inlocuiri de tamplarie exterioara;

c)      zugraveli si vopsitorii exterioare;

d)     reparatii si inlocuiri la finisaje exterioare-tencuieli,placaje si altele asemenea;

e)      reparatii si inlocuiri la trotuare, la ziduri de sprijin si la scari de acces.

Art.21-Impozitele si taxele locale se achita in 2 rate egale, scadente la urmatoarele termene:30 martie,30 septembrie.

               

 

CAPITOLUL X

Alte dispoziţii

 

Art. – Prezenta hotărâre se comunică :

-          Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş

-          Primarului comunei Găvojdia

-          Compartimentului contabilitate al primăriei

-          Se face publică prin afişare

 

 

                        INIŢIATOR

                         PRIMAR

                   DĂNUŢ STOICA                                                           AVIZAT

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                                      MOICA LENUŢA

 

 

 

 


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR.3028 DIN 5.12.2008

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Asfaltare DC 131 Gavojdia – Sălbăgel 2 km”

 

 

            Având în vedere procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.2880/ 26.11.2008, întocmit de comisia de recepţie ca urmare a derulării contractului de achiziţie publică nr.3652/26.10.2007

            Ţinându-se seama de referatul primarului nr.3027/5.12.2008 şi avizul comisiilor de specialitate

În temeiul prevederilor OUG nr.34/2006 – privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,  HG nr.925/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.34/2006, precum şi Ordinul nr.155/2006 – ghidul achiziţiilor publice

În conformitate cu art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

Consiliul Local al comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 – Se aprobă Procesul.-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Asfaltare DC 131 Găvojdia-Sălbăgel 2 km”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-          Compartimentului achiziţii publice din cadrul Primăriei Găvojdia

-          Se face publică prin afişare

 

 

 

            INIŢIATOR

             PRIMAR

        DĂNUŢ STOICA

                                                                                                 AVIZAT

                                                                                               SECRETAR

                                                                                           LENUŢA MOICA  


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind asocierea comunei Gavojdia cu municipiile, oraşele şi

comunele din judeţul Timiş pentru înfiinţarea

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş

 

 

Consiliul Local al comunei Gavojdia,

            Având în vedere Raportul primarului nr. 3011/04.12.2008 prin care se propune aderarea comunei Gavojdia la  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş,

            În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, Ordonanţei de Urgenţă nr.78/2000 privind regimul deşeurilor, Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări  prin Legea nr. 246/2005,  şi

Hotărârii Guvernului nr.855 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice,  În temeiul prevederilor art.11-13, art. 36 alin (7), lit. c) şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE:

 

 

Art. 1 - Se aprobă asocierea Comunei Gavojdia,  prin Consiliul Local Gavojdia cu municipiile, oraşele şi comunele din judeţul Timiş pentru înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID), persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică.

Art. 2 - Se aprobă Actul constitutiv-cadru  şi Statutul-cadru al  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID), prevăzute în anexa nr. 1 şi anexa nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă participarea comunei Gavojdia, prin Consiliul Local Gavojdia, la patrimoniul iniţial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID) cu o contribuţie în numerar în valoare de 1.000 lei (RON).

Art. 4 - Se împuterniceşte Dl. Stoica Dănuţ, primarul comunei Gavojdia, să semneze Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID).

Art. 5 – Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi, totodată, se comunică :

-          Serviciului Investiţii, Managementul Proiectelor şi Monitorizarea Serviciilor de Utilităţi Publice din cadrul Consiliului Judeţean Timiş

-          Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;

-          Compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei Gavojdia;

 

 

INIŢIATOR

 PRIMAR

          DĂNUŢ STOICA

                                                                                                                         AVIZAT

                                                                                                                       SECRETAR

                                                                                                                   LENUŢA MOICA


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

NR. 3033 DIN 5.12.2008

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind predarea imobilului în care funcţionează Grădiniţa cu program normal Gavojdia către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului - Inspectoratului Şcolar Timiş pe perioada efectuării unor lucrări de modernizare şi reabilitare

 

           

            Urmare a faptului că prin intermediul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului reprezentat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş urmează să se realizeze lucrări de reabilitare şi modernizare la Grădiniţa cu program normal Gavojdia

            În temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 – privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

            În conformitate cu prevederile cu prevederile art.36 alin.5 lit.a) şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

            Consiliul Local al comunei Gavojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 – Se aprobă predarea în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a imobilului în care funcţionează Grădiniţa cu program normal Gavojdia, imobil înscris în CF 408 Gavojdia nr.top.107/a/1 şi care face parte din domeniul public al comunei Gavojdia.

            Art.2 – Darea în administrare a imobilului menţionat la art.1 se face pe durata realizării lucrărilor de reabilitare şi modernizare, până la recepţia finală.

            Art.3 – Se împuterniceşte domnul primar Stoica Dănuţ cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

            Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-          Primarului comunei Gavojdia

-          Inspectoratului Şcolar General Timiş

-          Se face publică prin afişare

 

 

INIŢIATOR

 PRIMAR

  DĂNUŢ STOICA

                                                                                                   AVIZAT

                                                                                                  SECRETAR

                                                                                                    LENUŢA MOICA

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 3025 DIN 5.12.2008

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

 

 

            Ţinându-se seama de referatul contabilei Primăriei comunei Găvojdia nr.3025/5.12.2008, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local       

            În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.273/2006 – privind finanţele publice locale şi Legii nr.82/1991 – legea contabilităţii , republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale OUG nr.43/2008

            În conformitate cu art. 36 alin.4 lit.a) şi art.45 alin.1 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

            Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2008 , după cum urmează:

            - Venituri: Total                                                                                      + 85 mii lei

                      - cap.36.02.50 – diverse venituri                                                   + 85 mii lei

                                   

            - Cheltuieli: Total                                                                                    + 85 mii lei

                         - cap.51.02 administraţie                                                            + 35 mii lei

                                  51.02.10 cheltuieli personal                                              + 25 mii lei

                                  51.02.20 cheltuieli materiale                                             + 10 mii lei

                        - cap.68.02.10 – cheltuieli personal asistenţi personali                + 15 mii lei

                        - cap.84.02.20 – cheltuieli materiale drumuri                  + 35 mii lei  

Art.2  - Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţia Prefectului -  Judeţul Timiş

-          D.G.F.P. Timiş

-          Consiliului Judeţean Timiş

-          Departamentului contabilitate al Primăriei

-          Se face publică prin afişare

 

 

            INIŢIATOR

             PRIMAR

       DĂNUŢ STOICA

                                                                                                             AVIZAT

                                                                                                           SECRETAR

                                                                                                     LENUŢA MOICA

 


 ROMÂNIA

 JUDEŢUL TIMIŞ

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

 

NR. 3030 din 5.12.2008

Privind aprobarea documentatiei in vederea accesarii Fondurilor Structurale pe Masura 322: proiect integrat „Modernizare DC 131 Gavojdia-Sălbăgel şi străzi, construire Azil de bătrâni, renovare sediul Primăriei, renovare şi reabilitare Cămin cultural, extindere reţea canalizare în comuna Gavojdia judeţul Timiş”

 

            Consiliul Local al Comunei Gavojdia judetul Timiş

 

 

Reunit în şedinţa  extraordinară din data de 9.12.2008, văzând referatul domnului primar cu nr. 3029/5.12.2008 - privind aprobarea Proiectului integrat „Modernizare DC 131 Gavojdia-Sălbăgel şi străzi, construire Azil de bătrâni, renovare sediul Primăriei, renovare şi reabilitare Cămin cultural, extindere reţea canalizare în comuna Gavojdia judeţul Timiş”

Analizând prevederile Planului Naţional de Dezvoltare Rurală privind finanţarea proiectelor integrate prin F.E.A.D.R. – măsura 322: ,,Renovarea şi dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”, pentru proiecte de investiţii;

          Luând act de prevederile Ghidului solicitantului pentru accesarea masurii 322,     Anexa 1_Cererea de Finanţare_M322_Partea specifică, pct.11.1 pentru primării I;

            Ţinând cont de faptul că este lansată licitaţia de proiecte pentru măsura 322 cu termen limită 15 decembrie 2008;

            In conformitate cu prevederile HG nr.28/2008 si Lista documentelor care trebuiesc anexate Studiilor de Fezabilitate aferente Masurii 322.

             În temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b) şi d), alin.4, lit. d); alin. 6, lit. a), pct. 2, 4, şi 16  şi art. 45 alin. 2 lit. d) din  Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată,

 

                                          PROPUNE

 

Art.1.- Aprobarea documentatiei in vederea accesarii Fondurilor Structurale pe Masura 322. proiect integrat „Modernizare DC 131 Gavojdia-Sălbăgel şi străzi, construire Azil de bătrâni, renovare sediul Primăriei, renovare şi reabilitare Cămin cultural, extindere reţea canalizare în comuna Gavojdia judeţul Timiş”.

Art. 2. – Aprobarea Studiului de necesitate şi oportunitate al investiţiilor în comuna Gavojdia, cu un număr de 2.850 locuitori ;

Art. 3 – Aprobarea suportării cheltuielile de mentenanţă şi gestionare a investiţiilor, pe o perioadă de cel puţin 5 (cinci) ani de la data la care investiţiile au fost date în exploatare, de la bugetul local;

Art. 4. – Aprobarea  asigurării exploatării  drumurilor în conformitate cu reglementările în vigoare privind condiţiile de exploatare a drumurilor.

Art. 5.  Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-          Se publică pe site-ul propriu şi se afişează la sediul Primăriei

 

        INIŢIATOR

                     PRIMAR,                                                                      AVIZAT

                DĂNUŢ STOICA                                                             SECRETAR

                                                                                                         LENUŢA MOICA           

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 2862 DIN 21.11.2008

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de întreţinere şi ameliorare la păşunea comunală Gavojdia”

 

 

            Având în vedere procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.2774/ 12.11.2008, întocmit de comisia de recepţie ca urmare a derulării contractului de achiziţie publică nr.2420/6.10.2008

            Ţinându-se seama de referatul primarului nr.2860/21.11.2008 şi avizul comisiilor de specialitate

În temeiul prevederilor OUG nr.34/2006 – privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,  HG nr.925/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.34/2006, precum şi Ordinul nr.155/2006 – ghidul achiziţiilor publice

În conformitate cu art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

Consiliul Local al comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 – Se aprobă Procesul.-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de întreţinere şi ameliorare la păşunea comunală Găvojdia”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-          Compartimentului achiziţii publice din cadrul Primăriei Găvojdia

-          Se face publică prin afişare

 

 

INIŢIATOR

 PRIMAR

       DĂNUŢ STOICA                          

                                                                                                 AVIZAT

                                                                                               SECRETAR

                                                                                           LENUŢA MOICA  

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 2861 DIN 21.11.2008

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

 

 

            Ţinându-se seama de referatul contabilei Primăriei comunei Găvojdia nr.2859/21.11.2008, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local       

            În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.273/2006 – privind finanţele publice locale şi Legii nr.82/1991 – legea contabilităţii , republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale OUG nr.43/2008

            În conformitate cu art. 36 alin.4 lit.a) şi art.45 alin.1 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

            Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2008 , după cum urmează:

            - Venituri: Total                                                                                      + 10 mii lei

                      - sume din TVA ptr.finanţarea programelor 11.02.07                   + 10 mii lei

                                   

            - Cheltuieli: Total                                                                                    + 10 mii lei

                         - servicii dezvoltare – cheltuieli de capital alimentare cu apă  + 10 mii lei

                                                                        70.02.71

Art.2  - Prezenta hotărâre se comunică:

-          Instituţia Prefectului -  Judeţul Timiş

-          D.G.F.P. Timiş

-          Consiliului Judeţean Timiş

-          Departamentului contabilitate al Primăriei

-          Se face publică prin afişare

 

 

                         INIŢIATOR

                           PRIMAR

                     DĂNUŢ STOICA

                                                                                                             AVIZAT

                                                                                                           SECRETAR

                                                                                                     LENUŢA MOICA

 

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 2648 DIN 27.10.2008

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

 

 

          Ţinându-se seama de referatul contabilei Primăriei comunei Găvojdia nr.2647/27.10.2008, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local       

          În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.273/2006 – privind finanţele publice locale şi Legii nr.82/1991 – legea contabilităţii , republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale OUG nr.43/2008

          În conformitate cu art. 36 alin.4 lit.a) şi art.45 alin.1 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

          Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2008 , după cum urmează:

         

- Venituri: Total

+ 392 mii lei

 

- sume din TVA ptr.învăţământ 11.02.02

+ 17 mii lei

 

- sume din TVA ptr.echilibrare buget local 11.02.06

+ 375 mii lei

- Cheltuieli: Total

+ 392 mii lei

 

 - învăţământ cheltuieli personal 65.02.10

+ 17 mii lei

 

 - drumuri cheltuieli materiale 84.02.20

+ 75 mii lei

 

 - drumuri cheltuieli capital 84.02.71

+ 300 mii lei

 

Art.2  - Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţia Prefectului -  Judeţul Timiş

-        D.G.F.P. Timiş

-        Consiliului Judeţean Timiş

-        Departamentului contabilitate al Primăriei

-        Se face publică prin afişare

 

 

                    INIŢIATOR

                     PRIMAR

                 DĂNUŢ STOICA

                                                                                          AVIZAT

                                                                                       SECRETAR

                                                                                     LENUŢA MOICA


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 2487 DIN 10.10.2008

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării către SC AGRO-ROMARCHI SRL a terenului aferent construcţiilor proprietatea acesteia, înscris în CF nr.1603 Găvojdia nr.top.241/c/1/b/2/1 în suprafaţă de 33.428 mp din domeniul privat al comunei

 

 

          Având în vedere faptul că SC Agro-Romarchi SRL este proprietara construcţiilor înscrise în CF nr.1603 Găvojdia nr.top. 241/c/1/b/2/1  

          Văzând că terenul  face parte din domeniul privat al comunei

          Ţinându-se seama de cererea nr.1661/26.06.2008, prin care solicită cumpărarea acestui teren, de avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, precum şi referatul primarului nr.2483/9.10.2008

          În temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 – privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

          În conformitate cu prevederile art.123 alin.3, art.36 alin.5 lit.b) şi art.45 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

          Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

          Art.1 – Consiliul Local al comunei Găvojdia îşi însuşeşte raportul de evaluare al terenului înscris în CF nr.1603 Găvojdia nr.top.241/c/1/b/2/1, întocmit de expert evaluator ing.Gabriela Ţicle.

          Art.2 – Se aprobă vânzarea către SC Agro-Romarchi SRL a terenului din domeniul privat al comunei, înscris în CF nr.1603 Găvojdia nr.top.241/c/1/b/2/1 în suprafaţă de 33.428 mp, la preţul de 419.455 lei.

          Art.3 – Plata vânzării se va face integral la data perfectării contractului de vânzare-cumpărare.

          Art.4 – La data încheierii contractului de vânzare-cumpărare încetează contractul de concesiune nr. 3198/3.10.2003.

          Art.5 – Se deleagă domnul primar Stoica Dănuţ pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri şi a consecinţelor ce decurg din aceasta.

          Art.6 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş

-        Primarului comunei

-        compartimentului contabilitate al Primăriei

-        SC Agro-Romarchi SRL

-        Se face publică prin afişare

 

 

 

                 INIŢIATOR

                  PRIMAR

           DĂNUŢ STOICA

                                                                                          AVIZAT

                                                                                        SECRETAR

                                                                                      LENUŢA MOICA

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 2486 DIN 10.10.2008

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind stabilirea tarifului pentru servicii de salubrizare începând cu 1.10.2008

 

          Având în vedere referatul compartimentului taxe-impozite nr.2482/9.10.2008 prin care se prezintă fişa de calcul pentru stabilirea preţului/tarifului pentru servicii de salubrizare şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

          În temeiul prevederilor Legii  nr.101/2006 – a serviciului de salubrizare a localităţilor, Ordinului Preşedintelui ANRSC nr.110/2007 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a servicului de salubrizare a localităţilor şi Ordinul nr.111/2007 – pentru aprobarea Caietului de sarcini cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor

          În temeiul prevederilor art.36 alin.6 lit.a) pct.14 şi art.45 din Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

          Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

       Art.1 – Începând cu data de 1.10.2008 tariful pentru servicii de salubrizare este de 2 lei/pers/lună în cazul persoanelor fizice şi 2 lei/mc în cazul persoanelor juridice, conform Fişei de calcul prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-        Compartimentului contabilitate al Primăriei

-        Se face publică prin afişare

 

 

 

                    INIŢIATOR

                       PRIMAR

                DĂNUŢ STOICA

                                                                                                    AVIZAT

                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                MOICA LENUŢA


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

NR. 2489 DIN 10.10.2008

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind consumul lunar de carburanţi pentru efectuarea transportului de elevi în comună

 

 

          Având în vedere că transportul elevilor se efectuează zilnic de 2 ori pe traseul Gavojdia-Sălbăgel (7 km) şi retur şi Gavojdia – Jena (5 km) şi retur

          În baza referatului contabilităţii ner.2485/9.10.2008 şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

          În conformitate cu prevederile anexei 3 la OG nr.80/2001 – privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

          În temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

          Consiliul Local al comunei Gavojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

          Art.1 – Se aprobă consumul de carburanţi pentru efectuarea transportului de elevi, în limita maximă de 160 litri/lună.

          Art.2 – Cheltuielile cu combustibilul se suportă din bugetul local cap.51.20.

          Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-        Primarului comunei Gavojdia

-        Compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei

-        Se face publică prin afişare

 

 

                        INIŢIATOR

                         PRIMAR

                     DĂNUŢ STOICA

                                                                                            AVIZAT

                                                                                          SECRETAR

                                                                                        LENUŢA MOICA

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 2488 DIN 10.10.2008

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume lunare pentru acoperirea cheltuielilor cu activităţile sportive din comună

 

 

          Având în vedere faptul că pentru funcţionarea echipei de fotbal şi echipei de handbal din comună este necesară acoperirea unor cheltuieli legate de transport, plata arbitrajului, echipament etc.

          Ţinându-se seama de referatul contabilităţii nr.2484/9.10.2008 şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

          În temeiul prevederilor  OUG nr.273/2006 – privind finanţele publice locale

          În conformitate cu prevederile art.36 alin.6 lit.a) pct.6 art.45 din Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală

 

          Consiliul Local al comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

          Art.1 – Se aprobă acoperirea cheltuielilor cu activităţile sportive din comună în limita a 1.000 lei/lună.

Art.2 – Contravaloarea cheltuielilor va fi suportată din venituri proprii cap.67.02.

          Art.3 – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Găvojdia.

          Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţia Prefectului – Judeţul Timiş

-        Primarului comunei Găvojdia

-        Compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei

-        Se face publică prin afişare

 

 

 

 

          INIŢIATOR

           PRIMAR

       DĂNUŢ STOICA

                                                                                          AVIZAT

                                                                                         SECRETAR

                                                                                      LENUŢA MOICA

                                                                                         

 

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

PRIMĂRIA COMUNEI GĂVOJDIA

PRIMAR

 

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Local Găvojdia în şedinţă publică ordinară în data de 20.10.2008  ora 13

 

          Primarul comunei Găvojdia

          Avându-se în vedere respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Găvojdia , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7/2008

          In temeiul art. 39 alin.1 din Legea 215/2001-privind administraţia publică locală, republicată

          In conformitate cu art. 68 din Legea  administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

DISPUNE

 

Art.1 – Se convoacă în şedinţă publică ordinară  membrii Consiliului Local Găvojdia, după cum urmează:

-        ŢÎRU PETRICĂ-CORIOLAN – consilier local PD-L

-        POPA PETRU-TRANDAFIR – consilier local PD-L

-        BLIDARIU EMIL-NICOLAE – consilier local PD-L

-        IACOB DIMITRIE-NICOLAE – consilier local PSD

-        BANCU DĂNUŢ – consilier local PNL

-        CONSTANTIN CRISTIAN – consilier local PSD

-        DUMITRAŞCU DORU – consilier local PD-L

-        MATEAŞ IOAN – consilier local PD-L

-        ZGRIBA IOAN – consilier local PD-L

-        AVRAM PETRU – consilier independent

-        ANDREI CORNEL – consilier local PD-L

          Art.2 – Şedinţa ordinară a Consiliului Local  al comunei Găvojdia va avea loc în data de 20.10.2008 ora 13 , la sediul administrativ local.

          Art.3 – Ordinea de zi propusă este următoarea:

1.    Aprobarea finanţării din bugetul local a unor cheltuieli cu activităţile sportive din comună.

2.    Aprobarea cotei lunare de combustibil pentru transportul elevilorŢ.

3.    Vânzarea către SC Agro-Romarchi SRL a terenului aferent construcţiilor proprietatea acesteia, înscris în CF 1603 Gavojdia nr.top.241/c/1/b/2/1.

4.    Stabilirea tarifului pentru serviciile de salubrizare.

5.    Diverse.

Art.4 – Prezenta dispoziţie se va comunica:

-        secretarului comunei

-        membrilor Consiliului Local

-        Instituţiei Prefectului -  Judeţul Timiş

-        se va face publică prin afişare

 

                          PRIMAR

                    Ing.STOICA DĂNUŢ                               

                                                                                          AVIZAT

                                                                                       SECRETAR

                                                                                    Jr. MOICA LENUŢA  

                                                                                 

          Găvojdia, 10.10.2008

          Nr. 196

 


ROMANIA

JUDETUL TIMIS

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

NR. 2152 DIN 5.09.2008

 

 

 

PROIECT DE HOTARARE

privind  actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr.24/2007 – privind inregistrarea  vehiculelor care circula pe drumurile  publice altele decat cele supuse inmatricularii

 

 

 

          Consiliul Local al Comunei Gavojdia

    

Avand in vedere Referatul Compartimentului taxe si impozite  nr.2207­ ­.24 05 2007 şi adresa RAR nr.9657/1/23.07.2007

           Luand in considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei                                        

  Gavojdia ;

          In conformitate cu prevederile art.12 si art. 14 din O.U.G 195/2002 privind circulatia pe                

  drumurile publice, aprobata prin Legea nr.49/2006, republicata ;

           In conformitate cu prevederile art. 36 alin. 4 lit.c) din Legea nr.215/2006  privind

  administratia  publica locala , republicata

          In temeiul art. 45 din Legea 215/2001 Legea nr. 215/2001, privind administratia publica     

  locala, republicata,

 

  

HOTARASTE

 

 ART.1 Mopedele ,motoretele ,scuterele, masinile si utilajele autopropulsate utilizate in lucrari de constructii, de drumuri agricole, forestiere, tractoare care nu se supun inmatricularii , precum si vehiculele cu tractiune animala, se inregistreaza la Consiliul Local al Comunei Gvojdia .

ART.2 Inregisrarea si radiera vehiculelor mentionate la art.1 se face de catre compartimentul taxe-impozite din cadrul Primariei Comunei Gavojdia, care tine evidenta vehiculelor supuse inregistrarii.

ART.3 La data inregistrarii vehiculului, compartimentul taxe-impozite emite un numar de inregistrare, si  doua placute  cu acest numar de inregistrare, si elibereaza certificat de inregistrare.

Caracteristicile si modelul placutelor cu numarulde inregistrare, precum si continutul certificatului de inregistrare sunt prevazute in Anexa care face parte integranta din aceasta hotarare.

ART.4 Inregistrarea vehiculelor prevazute la art. 1 se face pe baza urmatoarelor documente;

  -cererea solicitantului

  -actul de identitate al solicitantului, in original si in copie, in cazul persoanelor fizice sau certificatul de inmatriculare in cazul persoanelor juridice, in original si in copie  

   -actul de proprietate al vehiculului,in original si in copie sau declaratie  pe propria raspundere de detinere a vehiculului in original ;

    -dovada efectuarii inspectiei tehnice potrivit legii, exceptie facand vehiculele cu tractiune animala;

    -dovada de plata a contravalorii certificatului de inregistrare, precum si a placutelor cu numar de inregistrare;

    - utilajele agricole se înregistrează cu o notificare de negaţie eliberată de către RAR.

La înregistrarea vehiculelor la care face referire prezenta hotărâre nu se va solicita carte de identitate eliberată de către RAR.

ART.5 Radiere vehiculelor mentionate la art.1 se face pe baza urmatoarelor documente;

    -cererea solicitantului;

    -actul de identitate al solicitantului, in original si in copie, in cazul persoanelor fizice sau certificatul de inmatriculare in cazul persoanelor juridice, in original si in copie;

    -certificatul  de inregistrare .

Radierea se va face la schimbare proprietarului sau la scoaterea din circulatie a vehiculului. In termen de 30 de zile de la data  schimbarii proprietarului, vechiul proprietar are obligatia de a radia vehiculul respectiv.

Nerespectarea acestei prevederi se sanctioneaza cu amenda contraventionala de 50 lei pentru persoane fizice, respectiv 100 lei pentru persoana juridice.

ART. 6 Contravaloarea certificatului de inregistrare este de 1 leu si a placutelor de inregistrare este de 36 lei +TVA.

Aceste preturi se vor actualiza in functie de cresterea indicilor preturilor de consum, prin hotarare a Consiliului Local.

Sumele incasate din plata certificatelor de inregistrare se fac venit la capitolul VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA.

ART.7 Prezenta hotarare se comunica;

      -Institutiei Prefectului – Judetul Timis;

      -Primarului Comunei Gavojdia;

      -Politiei Comunei Gavojdia

      -Cetatenilor  Comunei Gavojdia

 

 

                              INIŢIATOR

                                  PRIMAR

                            DĂNUŢ STOICA

              

 

                                                                                                    AVIZAT

                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                 LENUTA MOICA

 

Anexa la Proiect H.C.L. nr. 2152/2008

 

 

1.Caracteristicile si modelul numarului de inregistrare;

           - suport  tabla aluminiu 1 mm

           - fundal folie autocolanta reflectorizanta galben  

           - scris folie autocolanta neagra

           - stema listare color pe autocolant                                     

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 2151 DIN 5.09.2008

 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei de atribuire a achiziţiei publice –

Execuţia şi recepţia lucrărilor „Întreţinere şi ameliorare păşune comunală Gavojdia”

 

 

          Consiliul Local al comunei Găvojdia,

          Având în vedere referatul nr. 2150/5.09.2008 întocmit de către primarul comunei

          Ţinând cont de procedurile prevăzute în Ghidul achiziţiilor publice aprobat prin Ordinul nr.155/2006

          În temeiul prevederilor art.36 alin.4 lit.d) şi art. 45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

HOTĂRÂRE

 

          Art.1 – Se aprobă documentaţia de atribuire pentru achiziţia publică – Execuţia şi  recepţia lucrărilor „Întreţinere şi ameliorare păşune comunală Gavojdia”,conform anexei 1.

          Art.2 – Se aprobă Devizul general al lucrării, conform anexei 2.

          Art.3 – Se stabileşte amplasamentul lucrării conform anexei.3.

          Art.4 – Anexele 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-        Primarului comunei

-        Compartimentului contabilitate

-        Se face publică prin afişare

 

 

 

                    INIŢIATOR

                       PRIMAR

                DĂNUŢ STOICA 

                                                                                          AVIZAT

                                                                                        SECRETAR

                                                                                     LENUŢA MOICA

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 2146 DIN 5.09.2008

 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

 

 

 

          Ţinându-se seama de referatul contabilei Primăriei comunei Găvojdia nr.2145/5.09.2008, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local       

          În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.273/2006 – privind finanţele publice locale şi Legii nr.82/1991 – legea contabilităţii , republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale OUG nr.43/2008

          În conformitate cu art. 36 alin.4 lit.a) şi art.45 alin.1 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

          Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2008 , după cum urmează:

          - Venituri: Total buget local                                             + 35 mii lei

                    - diverse venituri cap.36.02.50                              + 35 mii lei

                   

          - Cheltuieli: Total buget local                                           + 35 mii lei

                     - chelt.personal administraţie cont 24510210         + 10 mii lei

                     - chelt.personal comunitari cont 24540210              + 5 mii lei

                     - burse şcolare cont 24650259                               + 5 mii lei

                     - chelt. personal asist.personali cont 24680210       + 15 mii lei

         

Art.2  - Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţia Prefectului -  Judeţul Timiş

-        D.G.F.P. Timiş

-        Consiliului Judeţean Timiş

-        Departamentului contabilitate al Primăriei

-        Se face publică prin afişare

 

                   

 

                                INIŢIATOR

                                  PRIMAR

                             DĂNUŢ STOICA                            

                                                                                             AVIZAT

                                                                                           SECRETAR

                                                                                       LENUŢA MOICAROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

NR. 1783 DIN 17.07.2008

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aderarea comunei Gavojdia la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „TIMIŞ”

 

 

          Consiliul Local al comunei Gavojdia

 

          Având în vedere referatul promotorului local nr.1780/17.07.2008 prin care se propune aderarea comunei Gavojdia la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „TIMIŞ” în vederea modernizării infrastructurii de apă şi canalizare

          În conformitate cu prevederile Legii serviciilor de utilităţi publice nr.51/2006, Legii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr.241/2006 şi Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare

          În temeiul prevederilor art.11-13 , art.36 alin.6 lit.a) pct.14 şi alin.7 lit.c) şi art.45 din Legea administraţiei publice lo cale nr.215/2001, republicată

 

HOTĂRĂŞTE

 

          Art.1 – Se aprobă aderarea comunei Gavojdia la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „TIMIŞ”, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică.

          Art.2 – Se aprobă Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „TIMIŞ”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.3 – Se aprobă participarea comunei Gavojdia la patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „TIMIŞ” cu o contribuţie în numerar în valoare de 1000 lei.

          Art.4 – Se împuterniceşte domnul Stoica Dănuţ – primarul comunei Gavojdia să reprezinte comuna în relaţiile cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „TIMIŞ”.

          Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-        Consiliului Judeţean Timiş

-        Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „TIMIŞ”

-        Se face publică prin afişare

 

 

 

INIŢIATOR

               PRIMAR

       Ing.DĂNUŢ STOICA

                                                                                AVIZAT

                                                                               SECRETAR

                                                                         Jr. LENUŢA MOICA

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 1782 DIN 17.07.2008

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

 

 

          Ţinându-se seama de referatul contabilei Primăriei comunei Găvojdia nr.1779/17.07.2008, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local       

          În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.273/2006 – privind finanţele publice locale şi Legii nr.82/1991 – legea contabilităţii , republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale OUG nr.43/2008

          În conformitate cu art. 36 alin.4 lit.a) şi art.45 alin.1 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

          Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

  Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2008 , după cum urmează:

          - Venituri: Total                                                                   +1131 mii lei

                    - sume din TVA pentru proiecte cap.11.02.07               + 1100 mii lei

                    - diverse venituri cap.36.02.50                                   +31 mii lei

                   

          - Cheltuieli: Total                                                                + 1131 mii lei

                     - alimentare cu apă cap.70.02.71                               + 200 mii lei

                     - deşeuri cap.74.02.71                                              + 31 mii lei

                     - canalizare cap.74.02.71                                          + 900 mii lei

         

          Art.2  - Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţia Prefectului -  Judeţul Timiş

-        D.G.F.P. Timiş

-        Consiliului Judeţean Timiş

-        Departamentului contabilitate al Primăriei

-        Se face publică prin afişare

 

                    INIŢIATOR

                      PRIMAR

                    Ing. DĂNUŢ STOICA                                        

                                                                                           AVIZAT

                                                                                           SECRETAR

                                                                                     Jr.LENUŢA MOICA

 

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 1372 DIN 14.05.2008

 

 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

 

Ţinându-se seama de referatul contabilei Primăriei comunei Găvojdia nr.1371/14.05.2008, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local       

În temeiul prevederilor Legii nr.193/2006 - privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, HG nr.1317/2006 – privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.193/2006, Ordonanţei de urgenţă nr.273/2006 – privind finanţele publice locale şi Legii nr.82/1991 – legea contabilităţii , republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale OUG nr.43/2008

În conformitate cu art. 36 alin.4 lit.a) şi art.45 alin.1 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2008 , după cum urmează:

- Venituri: Total                                                                   +120 mii lei

- diverse venituri cap.36.02.50                                 +120 mii lei

                   

- Cheltuieli: Total                                                                 + 120 mii lei

- administraţie chelt.pers. cap.51.02.10                    + 80 mii lei

- asist. personali chelt.pers. cap.68.02.10                 + 15 mii lei

- serv.dezvoltare (PUZ) cap.70.02.71                        + 25 mii lei

         

Fond rulment

- 65.11 – învăţământ – centrală termică                    - 1 mii lei

- 65.11 – învăţământ – expertiză tehnică pt.modernizare

                                                   Şcoală                 + 10 mii lei

- 74.11 – deşeuri                                                     - 9 mii lei               

Art.2  - Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţia Prefectului -  Judeţul Timiş

-        D.G.F.P. Timiş

-        Consiliului Judeţean Timiş

-        Departamentului contabilitate al Primăriei

-        Se face publică prin afişare

 

                    INIŢIATOR

                      PRIMAR

                 DĂNUŢ STOICA                                                                                

                                                                                           AVIZAT

                                                                                         SECRETAR

                                                                                      LENUŢA MOICA


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 NR. 1163 DIN 17.04.2008

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

 

 

 

          Ţinându-se seama de referatul contabilei Primăriei comunei Găvojdia nr.1162/14.04.2008 şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local       

          În temeiul prevederilor Legii nr.193/2006 - privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, HG nr.1317/2006 – privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.193/2006, Ordonanţei de urgenţă nr.273/2006 – privind finanţele publice locale şi Legii nr.82/1991 – legea contabilităţii , republicată, cu modificările şi completările ulterioare

          În conformitate cu art. 36 alin.4 lit.a) şi art.45 alin.1 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

          Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2008 , după cuj urmează:

          - Venituri: Total                                                                   +5.000 lei

                    - diverse venituri cap.36.02.50                                   +5.000 lei

          - Cheltuieli: Total                                                                + 5.000 lei

                     - Învăţământ cap.65.02.57.04                                   + 5.000 lei

Art.2  - Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţia Prefectului -  Judeţul Timiş

-        D.G.F.P. Timiş

-        Consiliului Judeţean Timiş

-        Departamentului contabilitate al Primăriei

-        Se face publică prin afişare

 

 

           INIŢIATOR

             PRIMAR

         DĂNUŢ STOICA

                                                                                           AVIZAT

                                                                                           SECRETAR

                                                                                      LENUŢA MOICA


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

 NR. 1161 DIN 17.04.2008

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind transformarea postului de muncitor calificat VI în post de şofer în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gavojdia

 

 

          Urmare a faptului că Primăria comunei Gavojdia deţine 4 maşini (2 pentru transport copii şi 2 ale instituţiei) , iar organigrama aparatului de specialitate al primarului cu cuprinde nici un post de şofer

          Ţinându-se seama de referatul primarului nr. 1160/17.04.2008

          În temeiul prevederilor art.36 alin.3 lit.b)  şi art.45 din Legea nr.215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată

 

          Consiliul Local al comunei Gavojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

          Art.1 – Începând cu data de 1.05.2008 se modifică statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Gavojdia, prin transformarea unui post contractual  de muncitor calificat VI în post de şofer.

          Art.2 – Persoana care ocupă în prezent funcţia de muncitor calificat VI va fi reîncadrată în noul post înfiinţat,  prin dispoziţia primarului, începând cu data prevăzută la art.1.

          Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-        Primarului comunei Gavojdia

-        Compartimentelor contabilitate şi resurse umane din cadrul Primăriei

-        Se face publică prin afişare

 

 

INIŢIATOR

   PRIMAR

         DĂNUŢ STOICA

                                                                                          AVIZAT

                                                                                         SECRETAR

                                                                                     LENUŢA MOICA


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR.1169 DIN 17.04.2008

 

 

 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare Gavojdia Est”

 

          Având în vedere necesitatea dezvoltării comunei prin asigurarea de loturi de locuinţe pentru tinerii din comună

          Ţinându-se seama de documentaţia nr._____/2008, întocmită de SC „Arh Rom” SRL Timişoara şi avizele favorabile ale instituţiilor abilitate

          În conformitate cu Legea nr.350/2001- privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată şi completată cu Legea nr.289/2006

          În temeiul prevederilor art.36 alin.5 lit.c) şi art.45 alin.2 lit.e) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

          Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

          Art.1 – Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare Gavojdia Est” proiectant SC „Arh Rom” SRL Timişoara, conform proiectului nr.______/2008 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-        Primarului comunei Găvojdia

-        Se face puplică prin afişare

 

 

         

INIŢIATOR

 PRIMAR

               DĂNUŢ STOICA

                                                                                                AVIZAT

                                                                                             SECRETAR

                                                                                          LENUŢA MOICA


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 1173 DIN 17.04.2008

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea dezmembrării parcelei înscrise în CF nedef.193 Găvojdia

  nr.cadastral Ps 1136

 

 

          Având în vedere PUZ-ul întocmit pentru „Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare Găvojdia”

Conform referatului inginerului topograf nr.1170/17.04.2008 prin care se propune dezmembrarea parcelei respective 

          În temeiul prevederilor Legii nr.7/1996 – legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată

          În conformitate cu prevederile art.45 alin.3 din  Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

          Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

          Art.1 – Se aprobă dezmembrarea parcelei din localitatea Găvojdia, înscrisă în CF  nr.193 nedef., nr. cadastral Ps 1136, conform expertizei întocmite de ___________________.

Art.2 – Expertiza tehnică topografică întocmită de ____________________constituie anexă la prezenta hotărâre şi face parte integrantă din aceasta.

Art.3 – Se împuterniceşte primarul comunei, domnul Stoica Dănuţ, cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului -  Judeţul Timiş

-        Primarului comunei

-        Biroului de cadastru şi publicitate imobiliară Lugoj

-        Se face publică prin afişare

 

           

                       INIŢIATOR

                         PRIMAR

                    DĂNUŢ STOICA

 

                                                                                   AVIZAT                                                                                                                       SECRETAR                                                                                    MOICA LENUŢA


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 1174 DIN 17.04.2008

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă  din comuna Găvojdia

 

          Având în vedere referatul şefului SVSU Gavojdia nr.1168 din 17.04.2008, referitor la organizarea şi funcţionarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din comuna Găvojdia.

          Văzând Criteriul de Performaţă privind structura organizatorică  şi dotarea Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă emis de Ministerul Administraţiei si Internelor prin Ordinul nr. 718/30.06.2005.

          In temeiul art. 12, lit. b din OGR 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, modificată şi aprobată prin Legea nr.212/1997.

          In baza art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

          Potrivit art. 10 lit. b din Legea nr. 481/2004 privind Protecţia Civilă

 Consiliul Local al comunei Găvojdia

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

          Art.1 – Se aprobă documentaţia de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Gavojdia, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţia Prefectului – Judeţul Timiş

-        Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” Timiş

-        Primarului comunei

-        Se face publică prin afişare

 

 

INIŢIATOR

                     PRIMAR

              DĂNUŢ STOICA

 

                                                                                          AVIZAT

                                                                                         SECRETAR

                                                                                      LENUŢA MOICA


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

NR. 1167 DIN 17.04.2008

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind  aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Local Gavojdia, Consiliul Local Criciova, Consiliul Local Nădrag şi Consiliul Local Ştiuca

 

 

 

          Având în vedere necesitatea şi oportunitatea realizării unui proiect modern de colectare a deşeurilor

          În temeiul prevederilor art.36 alin.4 lit.e) şi f) şi alin.7 lit.c), precum şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

          Consiliul Local al comunei Gavojdia

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

          Art.1 – Se aprobă parteneriatul dintre Consiliul Local Gavojdia, Consiliul Local Criciova, Consiliul Local Nădrag şi Consiliul Local Ştiuca în vederea realizării Proiectului „Colectarea şi transportul deşeurilor în comunele Găvojdia, Criciova, Nădrag şi Ştiuca , care va fi depus spre finanţare în cadrul Programului PHARE 2006 – „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” , Linia de buget RO 2006/018-147.04.01.04.01.

          Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-        Comunelor între care se încheie parteneriatul

-        Se face publică prin afişare

 

 

 

INIŢIATOR

  PRIMAR

        DĂNUŢ STOICA  

                                                                                                    AVIZAT

                                                                                                  SECRETAR

                                                                                               LENUŢA MOICA


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 1166 DIN 17.04.2008

                                   

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Colectarea şi transportul deşeurilor în comunele Gavojdia, Criciova, Nădrag, Ştiuca judeţul Timiş”

 

          Consiliul Local al comunei Găvojdia,

          Având în vedere referatul primarului nr.1166/17.04.2008  

          În temeiul prevederilor art.36 alin.4 lit.d) şi  art. 45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

 

HOTĂRÂRE

 

          Art.1 – Se aprobă Studiul de fezabilitate „Colectarea şi transportul deşeurilor în comunele Gavojdia, Criciova, Nădrag şi Ştiuca judeţul Timiş”, care va fi depus spre finanţare în cadrul Programului PHARE 2006 – „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”.

Art.2 – Studiul de fezabilitate  întocmit de SC Daer Proiect SRL Timişoara este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-        Primarului comunei

-        Promotorului local

-        Compartimentului contabilitate

-        Se face publică prin afişare

 

 

         

 INIŢIATOR

   PRIMAR

           DĂNUŢ STOICA                                                                                                                                                                                      AVIZAT

                                                                                              SECRETAR

                                                                                            LENUŢA MOICA


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 1165 DIN 17.04.2008

                                   

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Colectarea pre-selectivă a deşeurilor menajere şi staţie de sortare deşeuri în comuna Gavojdia judeţul Timiş”

 

          Consiliul Local al comunei Găvojdia,

          Având în vedere referatul promotorului local nr.1165/17.04.2008 

          În temeiul prevederilor art.36 alin.4 lit.d) şi  art. 45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

 

HOTĂRÂRE

 

          Art.1 – Se aprobă Studiul de fezabilitate „Colectarea pre-selectivă a deşeurilor menajere şi staţie sortare deşeuri în comuna Gavojdia”,  întocmit de SC Daer Proiect SRL Timişoara, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-        Primarului comunei

-        Promotorului local

-        Compartimentului contabilitate

-        Se face publică prin afişare

 

 

         

             INIŢIATOR

               PRIMAR

           DĂNUŢ STOICA                                                                                                                                                                                       AVIZAT

                                                                                              SECRETAR

                                                                                            LENUŢA MOICA


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 1164 DIN 17.04.2008

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanţării Proiectului „Colectarea şi transportul deşeurilor în comunele Gavojdia, Criciova, Nădrag, Ştiuca judeţul Timiş”

 

          Consiliul Local al comunei Găvojdia,

          Având în vedere referatul nr.1164/17.04.2008 întocmit de către promotorul local şi compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei

          În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b) şi art. 45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

HOTĂRÂRE

 

          Art.1 –  Se aprobă acoperirea de către Consiliul Local a sumei de 12.992 euro, reprezentând partea de cofinanţare a Consiliului Local Gavojdia pentru implementarea proiectului „Colectarea şi transportul deşeurilor în comunele Gavojdia, Criciova, Nădrag şi Ştiuca”, care va fi depus spre finanţare în cadrul Programului PHARE 2006 – „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” , Linia de buget RO 2006/018-147.04.01.04.01.

          Art.2 – Toate costurile neeligibile vor fi suportate de către consiliile locale partenere în derularea proiectului.

          Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-        Primarului comunei

-        Promotorului local

-        Compartimentului contabilitate

-        Se face publică prin afişare

 

 

 

 

INIŢIATOR

                      PRIMAR

                DĂNUŢ STOICA

                    

                                                                                          AVIZAT

                                                                                        SECRETAR

                                                                                     LENUŢA MOICA


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 NR. 1171 DIN 17.04.2008

 

 

 

 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor sume pentru acordarea de cadouri cu ocazia sărbătorilor de Paşti pentru copiii din comună

 

          Având în vedere faptul că în comună există mai multe familii cu situaţie materială dificilă

          Ţinându-se seama de referatul contabilităţii nr.1171/17.04.2008 şi Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

          În temeiul prevederilor 273/2006 – privind finanţele publice locale

          În conformitate cu art.45 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

          Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

          Art.1 – Se aprobă suma de 5.000 lei din venituri proprii pentru acordarea unor cadouri cu ocazia sărbătorilor de Paşti pentru copiii din comună.

          Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului -  Judeţul Timiş

-        Primarului comunei Găvojdia

-        Compartimentului contabilitate al Primăriei

-        Se face publică prin afişare

 

 

 

            INIŢIATOR

               PRIMAR

          DĂNUŢ STOICA

                                                                                           AVIZAT

                                                                                         SECRETAR

                                                                                     LENUŢA MOICA


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA

NR. 1172 DIN 17.04.2008

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind acceptul donaţiei unei sume de bani din partea SC Campo doro SRL Oloşag

 

 

 

          Având în vedere adresa Sc Campo doro SRL nr.85/2008 prin care doresc să doneze suma de 15.000 lei pentru amenajarea unui loc de joacă pentru copii în comuna Gavojdia

          Ţinându-se seama de referatul contabilităţii nr.1172/17.04.2008

          În temeiul prevederilor art. 121 alin.3 şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

          Consiliul Local al comunei Gavojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

          Art. 1 – Se acceptă donaţia sumei de 15.000 lei din partea SC Campo doro SRL, având ca scop amenajarea unui loc de joacă pentru copii în comuna Gavojdia.

          Art.2 – Suma prevăzută la art.1 va fi cuprinsă în bugetul local al comunei Gavojdia la cap. 70.02.71 „Servicii dezvoltare”.

          Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-         Compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei

-        SC Campo d’oro SRL

-        Se face publică prin afişare

 

 

INIŢIATOR

              PRIMAR

        DĂNUŢ STOICA

                                                                                          AVIZAT

                                                                                         SECRETAR

                                                                                     LENUŢA MOICA


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 723 DIN 13.03.2008

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

 

 

Ţinându-se seama de referatul contabilei Primăriei comunei Găvojdia nr.724/13.03.2008 şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local           

În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.273/2006 – privind finanţele publice locale şi Legii nr.82/1991 – legea contabilităţii , republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În conformitate cu art. 36 alin.4 lit.a) şi art.45 alin.1 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2008 la următoarele  capitole:

                                                                                        Mii lei

-Venituri: Total                                                                              + 20  lei

-  11.02.02 ( sume din TVA)                                              + 20 lei

                   

-Cheltuieli:  Total                                                                           + 20 lei

          - cheltuieli personal învăţământ                                      + 20 lei

Art.2  - Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţia Prefectului -  Judeţul Timiş

-        D.G.F.P. Timiş

-        Consiliului Judeţean Timiş

-        Departamentului contabilitate al Primăriei

-        Se face publică prin afişare

 

 

INIŢIATOR

 PRIMAR

                  DĂNUŢ STOICA 

                                                                                           AVIZAT

                                                                                           SECRETAR

                                                                                      LENUŢA MOICA

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 726 DIN 13.03.2008

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu apă Gavojdia”

 

 

          Având în vedere procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.644/ 13.03.2008, întocmit de comisia de recepţie ca urmare a derulării contractului de achiziţie publică nr.2689/2.08.2007

          Ţinându-se seama de referatul primarului nr.725/13.03.2008 şi avizul comisiilor de specialitate

În temeiul prevederilor OUG nr.34/2006 – privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,  HG nr.925/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.34/2006, precum şi Ordinul nr.155/2006 – ghidul achiziţiilor publice

În conformitate cu art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

Consiliul Local al comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 – Se aprobă Procesul.-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu apă localitatea Găvojdia”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-        Compartimentului achiziţii publice din cadrul Primăriei Găvojdia

-        Se face publică prin afişare

 

 

INIŢIATOR

 PRIMAR

          DĂNUŢ STOICA

                                 

                                                                                 AVIZAT

                                                                                 SECRETAR

                                                                             LENUŢA MOICA  


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 437 DIN 18.02.2008

                                                 

 

                             

 PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului local pe anul 2008

 

          Având în vedere referatul contabilei Primăriei nr.438/18.02.2008 privind aprobarea bugetului local pe anul 2008 şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

          Ţinându-se seama de prevederile art.38 alin.4 lit.a) din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală şi ale Legii 82/1991 – legea contabilităţii , republicată cu modificările şi completările ulterioare

          În temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 – privind finanţele publice locale

În conformitate cu prevederile art.45 din Legea 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

          Consiliul Local al Comunei Găvojdia

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

          Art.1 – Se aprobă buget local pe anul 2008 şi lista de investiţii aferentă acestuia, conform anexei 1.

          Art.2 – Se aprobă bugetul de autofinanţare pe anul 2008 conform anexei nr.2.

          Art.3 – Se aprobă bugetul fondului de rulment şi a listei de investiţii aferentă acestuia, conform anexei nr.3.

          Art.4 – Anexele nr.1,2,3  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului -  Judeţul Timiş

-        Consiliului Judeţean Timiş

-        Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş

-        Departamentului contabilitate al Primăriei

-        Se face publică prin afişare

 

 

 Anexele nr.1,2,3

 

                                INIŢIATOR

                                  PRIMAR

                            DĂMNUŢ STOICA                                               AVIZAT                                                                                                          SECRETAR

                                                                                               MOICA LENUŢA


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 443 DIN 18.02.2008

                                   

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Modernizare/reabilitare Grădiniţă Gavojdia”

 

          Consiliul Local al comunei Găvojdia,

          Având în vedere referatul primarului nr.442/18.02.2008 

          În temeiul prevederilor art.36 alin.4 lit.d) şi  art. 45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

 

HOTĂRÂRE

 

          Art.1 – Se aprobă necesitatea şi oprotunitatea proiectului „Modernizare/reabilitare Grădiniţă Gavojdia”.

          Art.2 – Se aprobă Studiul de fezabilitate „Modernizare/reabilitare Grădiniţă Gavojdia”,  întocmit de SC M&I Consult-Construct SRL Lugoj, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-        Primarului comunei

-        Promotorului local

-        Compartimentului contabilitate

-        Se face publică prin afişare

 

 

         

                   INIŢIATOR

                      PRIMAR

                   DĂNUŢ STOICA                                                                                                                                                                              AVIZAT

                                                                                              SECRETAR

                                                                                            LENUŢA MOICA


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 439 DIN 18.02.2008

                                   

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Modernizare/reabilitare Şcoala Lugojel”

 

          Consiliul Local al comunei Găvojdia,

          Având în vedere referatul primarului nr.438/18.02.2008 

          În temeiul prevederilor art.36 alin.4 lit.d) şi  art. 45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

 

HOTĂRÂRE

 

          Art.1 – Se aprobă necesitatea şi oportunitatea proiectului „Modernizare/reabilitare Şcoala Lugojel”.

          Art.2 – Se aprobă Studiul de fezabilitate „Modernizare/reabilitare Şcoala Lugojel”,  întocmit de SC M&I Consult-Construct SRL Lugoj, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-        Primarului comunei

-        Promotorului local

-        Compartimentului contabilitate

-        Se face publică prin afişare

 

 

         

                    INIŢIATOR

                      PRIMAR

                   DĂNUŢ STOICA                                                                                                                                                                              AVIZAT

                                                                                              SECRETAR

                                                                                            LENUŢA MOICA


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 441 DIN 18.02.2008

                                   

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Modernizare/reabilitare Grădiniţă Lugojel”

 

          Consiliul Local al comunei Găvojdia,

          Având în vedere referatul primarului nr.440/18.02.2008 

          În temeiul prevederilor art.36 alin.4 lit.d) şi  art. 45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

 

HOTĂRÂRE

 

          Art.1 – Se aprobă necesitatea şi oportunitatea proiectului „Modernizare/reabilitare Grădiniţă Lugojel”.

          Art.2 – Se aprobă Studiul de fezabilitate „Modernizare/reabilitare Grădiniţă Lugojel”,  întocmit de SC M&I Consult-Construct SRL Lugoj, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-        Primarului comunei

-        Promotorului local

-        Compartimentului contabilitate

-        Se face publică prin afişare

 

 

         

                    INIŢIATOR

                      PRIMAR

                   DĂNUŢ STOICA                                                                                                                                                                              AVIZAT

                                                                                              SECRETAR

                                                                                            LENUŢA MOICA


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 77 DIN 15.01.2008

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi funcţiilor publice ale aparatului de specialitate al primarului comunei Găvojdia

 

 

          Consiliul Local al comunei Găvojdia

          Având în vedere referatul primarului nr.78 /15.01.2008 prin care se propune aprobarea noii Organigrame, stat de funcţii şi funcţii publice ale aparatului propriu al Consiliului Local

          În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, modificată şi completată de Legea nr.251/2006

          În temeiul prevederilor art.36 alin.3 lit.b) şi art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

HOTĂRĂŞTE

 

          Art.1 – Se aprobă Organigrama, Statul de funcţii şi funcţiile publice ale aparatului de specialitate al primarului comunei Găvojdia, conform anexelor nr.1,2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş

-        Consiliului Judeţean Timiş

-        Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

-        Aparatului de specialitate al primarului

-        Se face publică prin afişare

 

INIŢIATOR

PRIMAR

DĂNUŢ STOICA

 

AVIZAT

SECRETAR

LENUŢA MOICA


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 87 DIN 15.01.2008

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Devizului general recalculat al obiectivului de investiţie „Alimentare cu apă în Gavojdia, Jena şi Sălbăgel, canalizare în Gavojdia jud.Timiş”

 

          Având în vedere adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei nr.59228/10.12.2008, prin care se solicită înaintarea către Comisia pentru aplicarea OG nr.7/2006 a devizului general recalculat al obiectivului de investiţie „Alimentare cu apă şi canalizare în comuna Gavojdia jud.Timiş”

          În baza referatului primarului nr.85/15.01.2008, prin care se înaintează Devizul recalculat în urma procedurii de achiziţie publică

          În temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

          Consiliul Local al comunei Gavojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

          Art.1 – Se aprobă Devizul general recalculat în urma aplicării procedurilor de achiziţie publică al obiectivului de investiţie „Alimentare cu apă Gavojdia, Jena şi Sălbăgel, canalizare şi staţie de epurare Gavojdia jud.Timiş”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-        Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei

-        Se face publică prin afişare

 

 

INIŢIATOR

PRIMAR

DĂNUŢ STOICA

 

AVIZAT

SECRETAR

LENUŢA MOICA


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 94 DIN 15.01.2008

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea promovării unor proiecte de interes local în anul 2008

 

          Consiliul Local al comunei Găvojdia,

          Având în vedere referatul nr.86/15.01.2008 întocmit de către promotorul local

          Ţinând cont de procedurile de accesare a programelor finanţate din fonduri structurale 

          În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b) şi art. 45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

HOTĂRÂRE

 

          Art.1 – Se aprobă necesitatea şi oportunitatea realizării unor proiecte de interes local în anul 2008, după cum urmează:

-        Sistem ecologic de gestionare a deşeurilor, prin colectare selectivă şi staţie de sortare în comuna Gavojdia – SF, studiu impact mediu, proiect tehnic, execuţie lucrare

-        Modernizare centru civic în comuna Gavojdia – proiect tehnic şi cerere de finanţare

-        Realizare sală de sport prin CNI – Compania Naţională de Investiţii SA

-        Asfaltare DC 131 Găvojdia-Sălbăgel

-        Reabilitare străzi în comuna Gavojdia – SF şi cerere de finanţare

-        Modernizare Cămin cultural Găvojdia şi bibliotecă comunală – SF şi cerere de finanţare

-        Reabilitare pod peste râul Timiş – SF, cerere de finanţare şi proiect tehnic

-        Reţea de canalizare în localităţile Jena şi Sălbăgel şi staţie de epurare în localitatea Jena – SF

Art.2 – Proiectele prevăzute la art.1 se vor realiza prin fonduri primite de la Consiliul Judeţean Timiş pe baza criteriului 4 din Legea nr.273/2006 şi prin Programele Operaţionale specifice fiecărui proiect. 

          Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-        Primarului comunei

-        Promotorului local

-        Compartimentului contabilitate

-        Se face publică prin afişare

 

INIŢIATOR

PRIMAR

DĂNUŢ STOICA

 

AVIZAT

SECRETAR

LENUŢA MOICA


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 91 DIN 15.01.2008

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare Gavojdia

 

 

          Consiliul Local al comunei Găvojdia

          Având în vedere referatul primarului nr.90 /15.01.2008 prin care se propune aprobarea noii Organigrame şi statului de funcţii ale Serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare Gavojdia

          În temeiul prevederilor art.36 alin.3 lit.b) şi art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată

 

HOTĂRĂŞTE

 

          Art.1 – Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare ale comunei Găvojdia, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş

-        Consiliului Judeţean Timiş

-        Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

-        Aparatului de specialitate al primarului

-        Se face publică prin afişare

 

 

INIŢIATOR

PRIMAR

DĂNUŢ STOICA

 

AVIZAT

SECRETAR

LENUŢA MOICA


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

NR. 82 DIN 15.01.2008

 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrării „Instalaţie încălzire centrală cu combustibil solid la Şcoala cu clasele I-VIII Găvojdia”

 

 

          Având în vedere procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.4036/ 19.12.2007, întocmit de comisia de recepţie ca urmare a derulării contractului de achiziţie publică nr.2925/4.09.2007

          Ţinându-se seama de referatul primarului nr.83/15.01.2008 şi avizul comisiilor de specialitate

În temeiul prevederilor OUG nr.34/2006 – privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,  HG nr.925/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.34/2006, precum şi Ordinul nr.155/2006 – ghidul achiziţiilor publice

În conformitate cu art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

Consiliul Local al comunei Găvojdia

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 – Se aprobă Procesul.-verbal de recepţie la terminarea lucrării „Instalaţie încălzire centrală cu combustibil solid la Şcoala cu clasele I-VIII Găvojdia”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică:

-        Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş

-        Compartimentului achiziţii publice din cadrul Primăriei Găvojdia

-        Se face publică prin afişare

 

 

INIŢIATOR

PRIMAR

DĂNUŢ STOICA

 

AVIZAT

SECRETAR

LENUŢA MOICA


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA

 NR.108 DIN 15.01.2008

 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE